[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Nishu Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Nishu Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI
1.1. Bán hàng, xác định kết quả bán hàng, quản lý và nhiệm vụ của kế toán
1.1.1. Đặc điểm kinh doanh thương mại
1.1.2. Các phương thức bán hàng của doanh nghiệp thương mại
1.1.2.1. Phương thức bán buôn
1.1.2.2. Phương thức bán lẻ
1.1.2.3. Phương thức trả chậm, trả góp
1.1.2.4. Phương thức gửi đại lý và ký gửi hàng hóa
1.1.2.5. Các phương thức bán hàng khác
1.1.3. Các chỉ tiêu xác định kết quả bán hàng của doanh nghiệp thương mại
1.1.3.1. Doanh thu bán hàng
1.1.3.2. Các khoản giảm trừ doanh thu
1.1.3.3. Giá vốn hàng bán
1.1.3.4. Chi phí quản lý kinh doanh
1.1.3.5. Xác định kết quả bán hàng
1.1.4. Yêu cầu quản lý
1.1.5. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.5.1. Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.5.2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán
1.2.1.1. Các phương pháp xác định giá vốn hàng bán
1.2.1.2. Các tài khoản sử dụng
1.2.1.3. Phương pháp kế toán
1.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng
1.2.2.1. Các tài khoản sử dụng
1.2.2.2. Phương pháp kế toán
1.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4. Hệ thống sổ kế toán áp dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.4.1. Hệ thống sổ kế toán tổng hợp
1.4.2. Hệ thống sổ kế toán chi tiết
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NISHU VIỆT NAM
2.1. Tổng quan về Công ty CPTM Nishu Việt Nam
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm bộ máy quản lý
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và vận dụng chế độ kế toán
2.1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.3.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty CPTM Nishu Việt Nam
2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng
2.2.2.1. Kế toán doanh thu
2.2.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng tại Công ty CPTM Nishu Việt Nam
2.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NISHU VIỆT NAM
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CPTM Nishu Việt Nam
3.1.1. Nhận xét chung
3.1.2. Ưu điểm
3.1.3. Nhược điểm
3.2. Một số kiến nghị hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CPTM Nishu Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan