[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Vũ Hoàng Gia

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Vũ Hoàng Gia
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Một số khái niệm liên quan đến bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.2. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Các phương thức bán hàng
1.2.1. Phương thức bán buôn
1.2.2. Phương thức bán lẻ
1.2.3. Phương thức gửi đại lý và ký gửi hàng hóa
1.2.4. Các phương thức tiêu thụ khác
1.3. Phương pháp tính giá hàng xuất kho
1.4. Nội dung kế toán bán hàng
1.4.1. Chứng từ kế toán
1.4.2. Tài khoản sử dụng
1.4.3. Phương pháp kế toán
1.5. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5.1. Chứng từ sử dụng
1.5.2. Tài khoản sử dụng
1.5.3. Phương pháp hạch toán
1.6. Tổ chức hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định KQBH
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VŨ HOÀNG GIA
2.1. Khái quát chung về Công ty cổ phần thương mại Vũ Hoàng Gia
2.1.1. Quá trình hình thành phát triển của Công ty cổ phần thương mại Vũ Hoàng Gia
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần thương mại Vũ Hoàng Gia
2.1.3. Đặc điểm tổ chức kế toán của Công ty cổ phần thương mại Vũ Hoàng Gia
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần thương mại Vũ Hoàng Gia
2.2.1. Tổ chức chứng từ kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần thương mại Vũ Hoàng Gia
2.2.2. Tổ chức sổ kế toán chi tiết bán hàng
2.2.3. Tổ chức kế toán chi tiết chi phí quản lý kinh doanh
2.2.4. Tổ chức sổ kế toán tổng họp bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VŨ HOÀNG GIA
3.1. Đánh giá khái quát về thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần thương mại Vũ Hoàng Gia
3.1.1. Nhận xét chung
3.1.2. Ưu điểm
3.1.3. Nhược điểm
3.2. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cố phần thương mại Vũ Hoàng Gia
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan