[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Tổng hợp

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Tổng hợp
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1 Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp thương mại
1.1.1 Khái niệm của bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.2 Các yếu tố liên quan đến xác định kết quả bán hàng
1.1.3 Vai trò và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và kế toán xác định kết quả bán hàng
1.1.4 Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán
1.1.5 Tính giá vốn hàng bán và thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng
1.2 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2.1 Kế toán bán hàng
1.2.2 Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.3 Các hình thức sổ kế toán
1.3.1 Các hình thức sổ kể toán
1.3.2 Hình thức sổ kế toán nhật kí chung và kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP
2.1 Tổng quan về Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng và dịch vụ tổng hợp
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Đặc điểm trong ngành nghề kinh doanh
2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
2.1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán và chế độ kế toán công ty áp dụng
2.2 Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và Dịch vụ tổng hợp
2.2.1 Kế toán bán hàng
2.2.2 Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG DỊCH VỤ TỔNG HỢP
3.1 Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty
3.1.1 Những kết quả đạt được
3.1.2 Những hạn chế còn tồn tại
3.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty
3.2.1 Hoàn thiện sổ sách
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan