[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Phi Long

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Phi Long
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.2. Các chi tiêu liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Vai trò và nhiệm vụ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3.1. Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3.2. Nhiệm vụ cơ bản của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán.
1.2.1. Các phương thức bán hàng
1.2.1.1. Phương thức bán buôn
1.2.1.2. Phương thức bán lẻ
1.2.1.3. Phương thức gửi đại lý bán hoặc ký gửi
1.2.1.4. Phương thức bán hàng trả chậm, trả góp
1.2.2. Phương thức thanh toán
1.3. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán
1.3.1. Phương pháp tính theo giá đích danh
1.3.2. Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO)
1.3.3. Phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO)
1.3.4. Phương pháp bình quân gia quyền
1.4. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.4.1. Kế toán bán hàng
1.4.1.1. Chứng từ kế toán sử dụng
1.4.1.2. Tài khoản sử dụng
1.4.1.3. Phương pháp kế toán
1.4.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4.2.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.4.2.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5. Hình thức sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI PHI LONG
2.1. Tổng quan về Công ty CP vận tải và thương mại Phi Long
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh tại Công ty
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty
2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty
2.1.4.2. Chế độ chính sách công ty áp dụng
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP vận tải và thương mai Phi Long
2.2.1. Kế toán bán hàng
2.2.1.1. Phương thức bán hàng và phương pháp xác định giá vốn hàng bán
2.2.1.2. Nội dung kế toán bán hàng
2.2.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
2.2.2.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.2.2.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI PHI LONG
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP vận tải và thương mại Phi Long
3.1.1. Kết quả đạt được
3.1.2. Hạn chế
3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong Công ty CP vận tải và thương mại Phi Long
3.2.1. Về bộ máy kế toán
3.2.2. Về việc trích lập kinh phí công đoàn
3.2.3. Mở sổ chi tiết về chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp theo các yếu tố chi phí
3.2.4. Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi
3.2.4.1. Mục đích lập dự phòng
3.2.4.2. Phương pháp xác định giá trị dự phòng nợ phải thu khó đòi
3.2.4.3. Tài khoản sử dụng
3.2.4.4. Phương pháp kế toán
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan