[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu ETOP

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu ETOP
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát về bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Khái niệm về bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.2. Một số chỉ tiêu cơ bản liên quan đến hoạt động bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.2.1. Doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu
1.1.2.2. Giá vốn hàng bán
1.1.2.3. Các phương pháp tính trị giá mua xuất kho.
1.1.2.4. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3.1. Vai trò
1.1.3.2. Nhiệm vụ
1.2. Nội dung kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2.1. Các phương thức bán hàng
1.2.1.1. Phương thức bán buôn
1.2.1.2. Phương thức bán lẻ
1.2.1.3. Bán hàng đại lý, kí gửi
1.2.1.4. Bán trả chậm, trả góp
1.2.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.2.2.1. Chứng từ sử dụng
1.2.2.2. Tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán
1.2.3. Trình tự kế toán bán hàng
1.2.3.1. Kế toán bán hàng, trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
1.2.3.2. Kế toán bán hàng, trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKĐK, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
1.2.3.3. Kế toán bán hàng trường hợp doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
1.3. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
1.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.3.1.1. Chứng từ sử dụng
1.3.1.2. Tài khoản sử dụng
1.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4. Sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.4.1. Hình thức Nhật ký chung
1.4.2. Hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ETOP
2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần xuất nhập khẩu Etop
2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển
2.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Đặc điểm bộ máy quản lý
2.1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán
2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2. Chế độ kế toán áp dụng
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Etop
2.2.1. Đăc điểm bán hàng và quản lý khâu bán hàng
2.2.2. Trình tự kế toán bán hàng
2.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán trên sổ kế toán giá vốn
2.2.4. Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu trên sổ kế toán
2.2.4.1. Kế toán doanh thu
2.2.4.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Etop
2.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.3.1.1. Kế toán chi phí bán hàng
2.3.1.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ETOP
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu etop
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Những tồn tại chủ yếu
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoan thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Etop
3.2.1. Ý kiến thay đổi phương pháp tính giá vốn hàng bán
3.2.2. Ý kiến về kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho
3.2.3. Ý kiến về kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan