[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Công nghệ số Toàn Phát

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Công nghệ số Toàn Phát
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI
1.1 Đặc điểm của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại
1.1.1 Một số khái niệm, thuật ngữ liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.2 Vai trò của bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại
1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.4 Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán
1.1.5 Các phương pháp tính giá vốn hàng bán và thời điểm xác định doanh thu
1.2 Kế toán bán hàng
1.2.1 Chứng từ sử dụng
1.2.2 Tài khoản sử dụng
1.2.3 Phương pháp kế toán
1.3 Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.3.1 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.3.2 Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4 Hình thức sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp
1.4.1 Các loại sổ sử dụng
1.4.2 Trình tự ghi sổ và mối quan hệ giữa các sổ
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TOÀN PHÁT
2.1 Khái quát chung về Công ty TNHH công nghệ số Toàn Phát
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH công nghệ số Toàn Phát
2.1.2 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH công nghệ số Toàn Phát
2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty
2.1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty và chính sách chế độ kế toán áp dụng tại Công ty
2.2 Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty
2.2.1 Phương thức bán hàng tại Công ty
2.2.2 Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty
2.2.3 Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng tại Công ty
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TOÀN PHÁT
3.1 Đánh giá khái quát thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH công nghệ số Toàn Phát
3.1.1 Nhận xét chung
3.1.2 Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty
3.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH công nghệ số Toàn Phát
3.2.1 Sự cần thiết để hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty
3.2.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan