[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại Đông Á

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại Đông Á
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Khái niệm bán hàng và kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.2. Vai trò của quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Một số vấn đề cơ bản liên quan đến bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2.1. Các khái niệm liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2.2. Các phương thức tiêu thụ
1.2.3. Các phương thức thanh toán
1.2.4. Các phương pháp xác định giá vốn hàng bán
1.3. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.3.1. Kế toán bán hàng theo phương pháp Kê khai thường xuyên
1.3.2. Kế toán bán hàng theo phương pháp Kiểm kê định kỳ
1.3.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.3.4. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng theo các hình thức sổ kế toán
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐÔNG Á
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH kỹ thuật thương mại Đông Á
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH kỹ thuật thương mại Đông Á
2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH kỹ thuật thương mại Đông Á
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý ở công ty TNHH kỹ thuật thương mại Đông Á
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH kỹ thuật thương mại Đông Á
2.2. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH kỹ thuật thương mại Đông Á
2.2.1. Kế toán bán hàng tại công ty TNHH kỹ thuật thương mại Đông Á
2.2.2. Kế toán chi tiết bán hàng tại công ty TNHH kỹ thuật thương mại Đông Á
2.2.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH kỹ thuật thương mại Đông Á
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QỦA BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐÔNG Á
3.1. Đánh giá về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH kỹ thuật thương mại Đông Á
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Những mặt hạn chế còn tồn tại ở Công ty TNHH kỹ thuật thương mại Đông Á
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH kỹ thuật thương mại Đông Á
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan