[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Xây lắp ACC

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Xây lắp ACC
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Khái quát về kế toán bán hàng và xác định kế quả bán hàng.
1.2 Phương pháp xác định giá vốn hàng bán.
1.3 Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán.
1.4 Kế toán bán hàng.
1.5 Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng.
1.6 Các hình thức ghi sổ kế toán trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP ACC
2.1 Khái quát chung về công ty TNHH MTV Đầu tư và xây lắp ACC.
2.2 Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty.
2.3 Kế toán xác định kết quả bán hàng.
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP ACC
3.1 Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
3.2 Giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH MTV Đầu tư và xây lắp ACC.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan