[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH một thành viên TOYOTA Quảng Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH một thành viên TOYOTA Quảng Ninh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại
1.2. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.
1.2.1. Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.3. Khái niệm cơ bản về bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.3.1. Bán hàng
1.3.2. Doanh thu bán hàng
1.3.3. Kết quả bán hàng
1.3.4. Các khoản giảm trừ doanh thu.
1.3.5. Doanh thu thuần
1.3.6. Giá vốn hàng bán
1.3.7. Chi phí quản lý kinh doanh
1.4. Các phương thức bán hàng
1.4.1. Phương thức bán buôn
1.4.2. Phương thức bán lẻ
1.4.3. Gửi bán đại lý
1.4.4. Bán hàng trả góp
1.5. Phương pháp xác định trị giá hàng xuất kho.
1.6. Kế toán bán hàng.
1.6.1. Chứng từ kế toán sử dụng
1.6.2. Tài khoản kế toán sử dụng
1.6.3. Phương pháp kế toán
1.6.3.1. Kế toán bán hàng tại các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên (KKTX)
1.6.3.2. Kế toán bán hàng tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK)
1.7. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng.
1.7.1. Chứng từ kế toán sử dụng
1.7.2. Các tài khoản sử dụng.
1.7.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh.
1.7.4. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.8. Các hình thức sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN TOYOTA QUẢNG NINH
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH 1 thành viên Toyata Quảng Ninh
2.1.1. Quá trình hình thành phát triển công ty TNHH 1 thành viên Toyota Quảng Ninh.
2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty TNHH 1 thành viên Toyota Quảng Ninh.
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty Toyota Quảng Ninh
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty TNHH 1 thành viên Toyota Quảng Ninh.
2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty TNHH 1 thành viên Toyota
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH 1 thành viên Toyota Quảng Ninh
2.2.1. Phương pháp xác định trị giá vốn hàng xuất bán trong kỳ.
2.2.2. Kế toán chi tiết bán hàng
2.2.2.1. Kế toán chi tiết doanh thu
2.2.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.3. Kế toán tổng hợp
2.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH 1 thành viên Toyota Quảng Ninh.
2.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.3.1.1. Chi phí tiền lương
2.3.1.2. Chi phí công cụ, dụng cụ
2.3.1.3. Chi phí khấu hao TSCĐ
2.3.1.4. Chi phí dịch vụ mua ngoài
2.3.2. Kế toán kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN TOYOTA QUẢNG NINH.
3.1. Đánh giá tình hình kế toán tại công ty TNHH 1 thành viên Toyota Quảng Ninh
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Một số kiếm nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán bán hàng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan