[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Nam Minh Hoàng

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Nam Minh Hoàng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái niệm cơ bản về bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Bán hàng
1.1.2. Doanh thu
1.1.3. Các khoản giảm trừ doanh thu
1.1.4. Doanh thu thuần
1.1.5. Giá vốn hàng bán
1.1.6. Lợi nhuận gộp
1.1.7. Chi phí quản lý kinh doanh
1.1.8. Kết quả bán hàng
1.2. Các phương thức bán hàng
1.2.1. Bán buôn
1.2.2. Bán lẻ
1.2.3. Bán hàng qua đại lý, kí gửi
1.3. Các phương pháp tính giá hàng xuất kho
1.3.1. Phương pháp giá bình quân
1.3.2. Phương pháp thực tế đích danh
1.3.3. Phương pháp Nhập trước Xuất trước (FIFO)
1.3.4. Phương pháp Nhập sau Xuất trước (LIFO)
1.4. Kế toán bán hàng
1.4.1. Chứng từ sử dụng
1.4.2. Tài khoản sử dụng
1.4.3. Phương pháp hạch toán
1.4.3.1. Kế toán bán hàng tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.4.3.2. Kế toán bán hàng tại đơn vịhạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.5.1.1. Chứng từ sử dụng
1.5.1.2. Tài khoản sử dụng
1.5.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.6. Tổ chức sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾTQUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH NAM MINH HOÀNG
2.1. Giới thiệuchung về công ty TNHH Nam Minh Hoàng
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Nam Minh Hoàng
2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH Nam Minh Hoàng
2.1.3. Tổ chức bộ máy kế toán và chế độ kế toán tại công ty TNHH Nam Minh Hoàng
2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Nam Minh Hoàng
2.1.3.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Nam Minh Hoàng
2.1.3.3. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty TNHH Nam Minh Hoàng
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng, xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Nam Minh Hoàng
2.2.1.Tổ chức chứng từ bán hàng tại công ty TNHH Nam Minh Hoàng
2.2.1.1. Bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp
2.2.1.2. Bán buôn vận chuyển thẳng có tham gia thanh gia thanh toán theo hình thức chuyển hàng
2.2.1.3. Bán lẻ thu tiền trực tiếp
2.2.2. Tổ chức số chi tiết kế toán bán hàng
2.2.3. Tổ chức chứng từ kế toán chi phí quản lý kinh doanh tại Công ty TNHH Nam Minh Hoàng
2.2.3.1. Chi phí nhân viên
2.2.3.2. Chi phí khấu hao
2.2.3.3. Chi phí dịch vụ mua ngoài
2.2.4. Tổ chức sổ chi tiết chi phí quản lý kinh doanh
2.2.5. Tổ chức kế toán tổng hợp bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Nam Minh Hoàng
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH NAM MINH HOÀNG
3.1. Đánh giá chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty TNHH Nam Minh Hoàng.
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty TNHH Nam Minh Hoàng.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan