[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Dịch vụ Văn Long

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Dịch vụ Văn Long
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG
1.1. Những khái niệm cơ bản về bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
1.2. Các phương thức bán hàng.
1.3. Các phương pháp tính giá hàng xuất kho.
1.4. Kế toán bán hàng.
1.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng.
1.6. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĂN LONG
2.1. Tổng quan về công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Thương mại và Dịch vụ Văn Long.
2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Thương mại và Dịch vụ Văn Long.
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĂN LONG
3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Văn Long.
3.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Phát triển Thương mại và Dịch vụ Văn Long.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan