[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại tổng hợp và Dịch vụ kỹ thuật T.Đ

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại tổng hợp và Dịch vụ kỹ thuật T.Đ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại
1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại
1.1.2. Khái niệm bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp kinh doanh thương mại
1.1.2.1. Bán hàng (tiêu thụ)
1.1.2.2. Xác định kết quả bán hàng
1.1.2.3. Một số khái niệm có liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Vai trò của quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.4. Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.5. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2.1. Phương thức bán hàng
1.2.1.1. Phương thức bán buôn
1.2.1.2. Phương thức bán lẻ
1.2.1.3. Phương thức bán hàng trả chậm, trả góp
1.2.1.4. Phương thức bán hàng thông qua đại lý, ký gửi
1.2.1.5. Phương thức bán hàng hàng đổi hàng
1.2.2. Xác định giá vốn và doanh thu bán hàng
1.2.2.1. Các phương pháp xác định giá vốn của hàng xuất bán
1.2.2.2. Chi phí thu mua hàng hóa
1.2.2.3. Thời điểm ghi nhận doanh thu
1.2.3. Kế toán giá vốn (QĐ48/2006/QĐ-BTC)
1.2.3.1. Chứng từ sử dụng
1.2.3.2. Tài khoản sử dụng
1.2.3.3. Phương pháp kế toán
1.2.4. Kế toán doanh thu bán hàng (QĐ48/2006/QĐ-BTC)
1.2.4.1. Chứng từ sử dụng
1.2.4.2. Tài khoản sử dụng
1.2.4.3. Phương pháp kế toán
1.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng (QĐ48/2006/QĐ-BTC)
1.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.3.1.1. Chứng từ kế toán sử dụng
1.3.1.2. Tài khoản sử dụng
1.3.1.3. Phương pháp kế toán (Sơ đồ 1.7)
1.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.3.2.1. Tài khoản sử dụng
1.3.2.2. Phương pháp kế toán (Sơ đồ 1.8)
1.4. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong hình thức sổ kế toán của doanh nghiệp thương mại
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TM TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT T.Đ
2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH TM tổng hợp và dịch vụ kỹ thuật T.Đ
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty TM tổng hợp và dịch vụ kỹ thuật T.Đ
2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH TM tổng hợp và dịch vụ kỹ thuật T.Đ
2.1.4.2. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty TNHH TM tổng hợp và dịch vụ kỹ thuật T.Đ
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty TNHH TM tổng hợp và dịch vụ kỹ thuật T.Đ
2.2.1. Phương thức bán hàng và thanh toán
2.2.2. Quy trình bán hàng
2.2.3. Thực trạng kế toán bán hàng
2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng
2.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.3.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TNHH TM TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT T.Đ
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH TM Tổng hợp và Dịch vụ kỹ thuật T.Đ
3.1.1.Kết quả đạt được
3.1.1.1. Về bộ máy quản lý
3.1.1.2. Về tổ chức bộ máy kế toán
3.1.1.3. Về hệ thống chứng từ kế toán
3.1.1.4. Về hệ thống tài khoản kế toán
3.1.1.5. Về hình thức sổ kế toán
3.1.1.6. Về trang thiết bị sử dụng trong công tác kế toán
3.1.1.7. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho
3.1.2. Tồn tại
3.1.2.1. Về tổ chức bộ máy kế toán
3.1.2.2. Công ty chưa lập dự phòng nợ phải thu khó đòi
3.1.2.3. Hạn chế trong kế toán chi tiết chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
3.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH TM Tổng hợp và Dịch vụ kỹ thuật T.Đ
3.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán
3.2.2. Lập dự phòng nợ phải thu khó đòi
3.2.3. Hoàn thiện kế toán chi tiết chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan