[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hạnh Thủy

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hạnh Thủy
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG
1.1. Những vấn đề chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Những khái niệm cơ bản và vai trò của bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.1.1. Bán hàng và kết quả bán hàng
1.1.1.2. Doanh thu bán hàng và thời điểm ghi nhận doanh thu
1.1.1.3. Các khoản giảm trừ doanh thu
1.1.1.4. Doanh thu thuần
1.1.1.5. Giá vốn hàng bán
1.1.1.6. Chi phí quản lý kinh doanh
1.1.1.7. Đặc điểm của quá trình bán hàng hóa
1.1.1.8. Vai trò của quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp
1.1.3. Các phương pháp bán hàng và phương thức thanh toán
1.1.3.1. Phương thức bán buôn
1.1.3.2. Phương thức bán lẻ
1.1.3.3. Bán hàng theo phương thức trả góp, trả chậm
1.1.3.4. Bán hàng theo phương thức gửi đại lý hay ký gửi hàng hóa
1.1.4. Tính giá vốn hàng bán
1.2. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2.1. Chứng từ sử dụng
1.2.2. Tài khoản sử dụng
1.2.3. Kế toán bán hàng theo phương thức kê khai thường xuyên
1.2.4. Kế toán bán hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4. Hình thức sổ kế toán trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HẠNH THỦY
2.1. Tổng quan về công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Hạnh Thủy
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Hạnh Thủy
2.1.4. Các chính sách, chế độ kế toán áp dụng tại công ty
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH dịch vụ và thương mại Hạnh Thủy
2.2.1. Kế toán bán hàng
2.2.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
2.2.2.1. Kế toán chi phí kinh doanh
2.2.2.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HẠNH THỦY
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Hạnh Thủy
3.1.1. Nhận xét chung
3.1.2. Ưu điểm
3.1.2.1. Về công tác kế toán nói chung
3.1.2.2. Về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
3.1.3. Những tồn tại
3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Hạnh Thủy
3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Hạnh Thủy
3.2.2. Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Hạnh Thủy.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan