[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Nhật Thăng

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Nhật Thăng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại
1.1.2. Các chỉ tiêu liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.2.1. Doanh thu bán hàng
1.1.2.2. Các chỉ tiêu liên quan
1.1.3. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3.1. Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3.2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán
1.2.1. Phương thức bán hàn
1.2.1.1. Phương thức bán buôn
1.2.1.2. Phương thức bán lẻ
1.2.1.3. Phương thức gửi đại lý bán
1.2.2. Phương thức thanh toán
1.3. Phương pháp tính giá vốn hàng bán
1.3.1. Phương pháp bình quân gia quyền
1.3.2. Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO)
1.3.3. Phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO)
1.3.4. Phương pháp giá đích danh
1.4. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.4.1. Kế toán bán hàng
1.4.1.1. Chứng từ kế toán sử dụng
1.4.1.2. Tài khoản sử dụng
1.4.1.3. Phương pháp kế toán
1.4.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4.2.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.4.2.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5. Các hình thức sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.5.1. Hình thức Nhật ký chung
1.5.2. Hình thức Kế toán máy
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN NHẬT THĂNG
2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Nhật Thăng
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Nhật Thăng
2.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Nhật Thăng
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Nhật Thăng
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Nhật Thăng
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Nhật Thăng
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Nhật Thăng
2.2.1. Phương thức bán hàng, phương thức thanh toán và phương pháp tính giá vốn hàng bán
2.2.1.1. Các phương thức bán hàng
2.2.1.2. Các phương thức thanh toán
2.2.1.3. Phương pháp tính giá vốn
2.2.2. Kế toán bán hàng
2.2.3. Kế toán tổng hợp bán hàng
2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Nhật Thăng
2.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN NHẬT THĂNG
3.1. Đánh giá về thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Nhật Thăng
3.1.1. Kết quả đạt được
3.1.2. Tồn tại
3.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Nhật Thăng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan