[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Tin học Long Thành

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Tin học Long Thành
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2006/ QĐ - BTC
1.1. Khái quát về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Đăc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại
1.1.2.1. Hoạt động bán hàng
1.1.2.2. Các khái niệm liên quan đến xác định kết quả bán hàng
1.1.2. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.3.1. Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3.2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán
1.2.1. Phương pháp tính giá thực tế đích danh
1.2.2. Phương pháp giá bình quân cả kỳ dự trữ
1.2.3. Phương pháp giá bình quân sau mỗi lần nhập
1.2.4. Phương pháp giá nhập trước – xuất trước (FIFO: first in first out)
1.2.5. Phương pháp giá nhập sau – xuất trước (LIFO: last in first out)
1.3. Nội dung kế toán bán hàng
1.3.1. Nguyên tắc trong kế toán bán hàng và điều kiện ghi nhân doanh thu
1.3.1.1. Nguyên tắc trong kế toán bán hàng
1.3.1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu
1.3.2. Chứng từ kế toán và tài khoản sử dụng
1.3.2.1. Chứng từ kế toán
1.3.2.2. Tài khoản sử dụng
1.3.3. Các phương thức bán hàng
1.3.3.1. Phương thức bán buôn
1.3.3.2. Phương thức bán lẻ
1.3.3.3. Hình thức gửi đại lý bán hay ký gửi hàng hoá
1.3.4. Các phương thức thanh toán
1.3.4.1. Phương thức bán hàng trả ngay
1.3.4.2. Phương thức bán hàng trả sau
1.4. Kế toán bán hàng theo các phương pháp hạch toán hàng tồn kho
1.4.1. Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.5.1. Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.5. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.5.1. Đặc điểm của chi phí quản lý kinh doanh
1.5.2. Phương pháp hạch toán
1.6. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
1.6.1. Phương pháp xác định kết quả bán hàng
1.6.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.7. Các hình thức kế toán
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TIN HỌC LONG THÀNH
2.1. Khái quát về công ty TNHH Thương mại và Tin học Long Thành
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Thương mại và Tin học Long Thành
2.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Thương mại và Tin học Long Thành
2.2.1. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán
2.2.2. Phương thức thanh toán áp dụng tại công ty
2.2.3. Tài khoản sử dụng
2.2.4. Các phương thức bán hàng tại công ty
2.2.4.1. Phương thức bán buôn
2.2.4.2. Phương thức bán lẻ
2.2.4.3. Khách hàng đổi hàng mua bị lỗi theo chính sách của công ty
2.2.5. Các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.6. Chi phí quản lý kinh doanh
2.2.6.1. Chi phí tiền lương, tiền công
2.2.6.2. Chi phí khấu hao
2.2.7. Xác định kết quả kinh doanh
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TIN HỌC LONG THÀNH
3.1. Đánh giá chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Thương mại và Tin học Long Thành
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Hạn chế
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Thương mại và Tin học Long Thành
3.2.1. Các khoản giảm trừ doanh thu
3.2.2. Chi phí quản lý kinh doanh
3.2.3. Lập dự phòng nợ phải thu khó đòi
3.2.4. Kế toán đổi hàng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan