[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hợp Nhất

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hợp Nhất
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại và sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.2. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong dn thương mại.
1.2. Một số khái niệm cơ bản có liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2.1. Doanh thu, các điều kiện ghi nhận doanh thu
1.2.2. Giá vốn hàng bán, các khoản giảm trừ doanh thu, kết quả bán hàng
1.3. Nội dung kế toán bán hàng
1.3.1. Các phương thức bán hàng
1.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.3.3. Kế toán giá vốn hàng bán
1.3.4. Kế toán bán hàng trong dn kế toán htk theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.3.5. Kế toán bán hàng trong các dn kế toán htk theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.3.6. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.4. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.4.4. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5. Các hình thức ghi sổ sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TM VÀ XD HỢP NHẤT
2.1. Tổng quan về công ty tnhh tm và xd hợp nhất
2.1.1. Thông tin chung về công ty
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và các chính sách kế toán được áp dụng tại công ty
2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2. Các chính sách kế toán được sử dụng tại công ty
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty tnhh tm và xd hợp nhất
2.2.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng của công ty
2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty
2.2.3. Kế toán chi tiết bán hàng tại công ty
2.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu tại công ty
2.2.5. Kế toán tổng hợp bán hàng
2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty
2.3.1. kế toán chi phí quản lý kinh doanh tại công ty
2.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HỢP NHẤT
3.1. Nhận xét về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh thương mại và xây dựng hợp nhất
3.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty tnhh thương mại và xây dựng hợp nhất
3.2.1. Yêu cầu hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty tnhh thương mại và xây dựng hợp nhất
3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh thương mại và xây dựng hợp nhất
3.3. Một số ý kiến đề xuất
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan