[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Tiến Thành

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Tiến Thành
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI
1.1. Đặc điểm kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại
1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.2. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại
1.1.3. Các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại
1.1.4. Phương pháp xác định giá vốn của hàng xuất bán
1.2. Nội dung kế toán bán hàng trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại
1.2.1. Chứng từ kế toán
1.2.2. Tài khoản sử dụng
1.2.3. Phương pháp kế toán
1.3. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
1.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.4.1. Hình thức Nhật ký chung
1.4.2. Hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP TIẾN THÀNH
2.1. Tổng quan về công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Tiến Thành
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Tiến Thành
2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Tiến Thành
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợpTiến Thành
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Tiến Thành
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Tiến Thành
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Tiến Thành
2.2.1. Phương thức bán hàng tại Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Tiến Thành
2.2.2. Tính trị giá vốn hàng xuất bán trong kỳ
2.2.3. Nội dung kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Tiến Thành
2.2.4. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Tiến Thành
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP TIẾN THÀNH
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Tiến Thành
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Những hạn chế còn tồn tại
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tại bán hàng Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Tiến Thành
3.2.1. Về tổ chức bộ máy kế toán
3.2.2. Phương thức bán lẻ
3.2.3. Tài khoản sử dụng
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan