[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Hồng

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Hồng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.2. Các chi tiêu liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả
1.1.3. Vai trò và nhiệm vụ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.4. Phương thức bán hàng và thanh toán
1.1.5. Phương pháp tính giá vốn hàng bán
1.2. Kế toán bán hàng
1.2.1. Chứng từ kế toán
1.2.2. Tài khoản sử dụng:
1.2.3. Phương pháp kế toán
1.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TÂN HỒNG
2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Tân Hồng
2.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Tân Hồng
2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Tân Hồng
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý cuả Công ty TNHH Tân Hồng
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH Tân Hồng và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty TNHH Tân Hồng
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Tân Hồng
2.2.1. Phương pháp xác định trị giá vốn hàng xuất bán trong kỳ
2.2.2. Nội dung kế toán bán hàng
2.2.3. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TÂN HỒNG
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Tân Hồng
3.1.1. Kết quả đạt được
3.1.2. Tồn tại
3.1.3. Nguyên nhân
3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong Công ty TNHH Tân Hồng
3.2.1. Về bộ máy kế toán
3.2.2. Về việc trích lập kinh phí công đoàn
3.2.3. Bổ sung thêm sổ chi tiết về chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp theo các yếu tố chi phí
3.2.4. Bổ sung trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan