[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Nước sạch và Môi trường An Dân

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Nước sạch và Môi trường An Dân
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Khái quát chung về chí phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.1. Chí phí sản xuất
1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất
1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.1.2. Giá thành sản phẩm
1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm
1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm
1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.4. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.1.4.1. Vai trò của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.1.4.2. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm
1.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.2.2.1. Phương pháp tập hợp trực tiếp
1.2.2.2. Phương pháp tập hợp gián tiếp
1.2.3. Kế toán chi phí sản xuất tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.2.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.2.3.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
1.2.4. Kế toán chi phí sản xuất tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.2.4.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.2.4.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.2.4.3. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.2.4.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
1.2.5. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang
1.2.6. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
1.2.6.1. Phương pháp trực tiếp (giản đơn)
1.2.6.2. Phương pháp tổng cộng chi phí
1.2.6.3. Phương pháp hệ số
1.2.6.4. Phương pháp tỷ lệ chi phí
1.2.6.5. Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ
1.2.6.6. Phương pháp liên hợp
1.2.6.7. Phương pháp tính giá thành tại doanh nghiệp sản xuất phức tạp theo kiểu chế biến liên tục
1.3. Hình thức sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VÀ MÔI TRƯỜNG AN DÂN
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Nước sạch và Môi trường An Dân
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.5. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty
2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Nước sạch và Môi trường An Dân
2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Nước sạch và Môi trường An Dân
2.2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
2.2.1.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm
2.2.2. Phân loại chi phí sản xuất
2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty
2.2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.3.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
2.2.4. Kế toán tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Nước sạch và Môi trường An Dân
2.2.4.1. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
2.2.4.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
2.2.4.3. Tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Nước sạch và Môi trường An Dân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VÀ MÔI TRƯỜNG AN DÂN
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Nước sạch và Môi trường An Dân
3.1.1. Kết quả đạt được
3.1.1.1. Về bộ máy quản lý
3.1.1.2. Về tổ chức bộ máy kế toán
3.1.1.3. Về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
3.1.2. Tồn tại
3.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Nước sạch và Môi trường An Dân
3.2.1. Hoàn thiện về việc sử dụng phần mềm kế toán
3.2.2. Hoàn thiện về việc trích trước tiền lương nghỉ phép công nhân trực tiếp sản xuất
3.2.3. Hoàn thiện việc hạch toán chi phí vỏ bình nước
3.2.4. Hoàn thiện việc lập thẻ tính giá thành
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan