[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 208

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 208
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢM PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp, chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây lắp
1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp
1.1.2. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp
1.1.3. Giá thành sản phẩm xây lắp và phân loại giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp
1.1.4. Yêu cầu của công tác quản lý và nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.2. Kế toán các khoản mục chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.2.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất
1.2.2. Nội dung kế toán chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp
1.3. Tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây lắp
1.3.1. Xác định đối tượng tính giá thành SPXL
1.3.2. Đánh giá sản phẩm XL dở dang
1.3.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.4. Hình thức sổ kế toán áp dụng trong kế toán CPSX, tính giá thành SP trong doanh nghiệp xây lắp
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 208
2.1. Tổng quan về công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 208
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty (sơ đồ 2.1)
2.1.4. Đặc điểm bộ máy kế toán và công tác kế toán
2.2. Thực trang kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 208 27
2.2.1. Đặc điểm chi phí sản xuất SPXL và tài khoản sử dụng
2.2.2. Quy trình kế toán chi phí sản xuất SPXL
2.3. Tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 208
2.3.1. Đánh giá sản phẩm XL dở dang cuối kỳ
2.3.2. Tính giá thành sản phẩm xây lắp
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 208
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
3.1.1. Những ưu điểm
3.1.2. Hạn chế và nguyên nhân
3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng 208
3.2.1. Hoàn thiện phần mền kế toán
3.2.2. Hoàn thiện khâu hạch toán ban đầu
3.2.3. Hoàn thiện kế toán chi phí NVL trực tiếp
3.2.4. Hoàn thiện kế toán chi phí nhân công trực tiếp
3.2.5. Hoàn thiện kế toán chi phí sử dụng MTC
3.2.6. Hoàn thiện kế toán chi phí bảo hành công trình xây lắp
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan