[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đô thị Bắc Hà

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đô thị Bắc Hà
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.1.1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp
1.1.2. Đặc điểm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.1.2.1. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.1.2.2. Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.1.3. Quản lý chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm
1.1.4. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm
1.2. Kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.2.1. Xác định đối tượng kế toán chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp
1.2.2. Nội dung kế toán các khoản mục chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp
1.2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.2.2.2. Kế toán về chi phí nhân công trực tiếp
1.2.2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
1.2.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.2.2.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
1.2.2.6. Kế toán chi phí sản xuất theo phương thức khoán gọn
1.2.2.7. Kế toán chi phí bảo hành sản phẩm xây lắp
1.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây lắp
1.3.1. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.3.2. Tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.2.1. Xác định đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.2.2. Phương pháp và trình tự tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.4. Hình thức sổ kế toán áp dụng trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây lắp
1.4.1. Sổ kế toán chi tiết
1.4.2. Hình thức sổ kế toán tổng hợp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ BẮC HÀ
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đô thị Bắc Hà
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm kinh doanh và tổ chức kinh doanh xây lắp của công ty
2.1.2.1. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh xây lắp
2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và vận dụng chế độ kế toán
2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán
2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đô thị Bắc Hà
2.2.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và hệ thống kiểm soát chi phí sản xuất
2.2.1.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.1.2. Chi phí nhân công trực tiếp
2.2.1.3. Chi phí sử dụng máy thi công
2.2.1.4. Chi phí sản xuất chung
2.2.2. Xác định đối tượng kế toán chi phí sản xuất
2.2.3. Trình tự kế toán các loại chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp
2.2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.3.3. Kế toán chi phí máy thi công
2.2.3.4. Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.3.5. Tổng hợp chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp
2.3. Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đô thị Bắc Hà
2.3.1. Xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ
2.3.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm và trình tự tính giá thành sản phẩm
2.3.2.1. Đối tượng tính giá thành
2.3.2.2. Trình tự tính giá thành sản phẩm xây lắp
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ BẮC HÀ
3.1. Nhận xét về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành xây lắp tại công ty
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Hạn chế
3.2. Một số ý kiến hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đô thị Bắc Hà
3.2.1. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
3.2.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan