[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH An Quý Hưng

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH An Quý Hưng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. Đặc điểm sản xuất xây lắp ảnh hưởng đến công tác kế toán của đơn vị xây lắp
1.2. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.3. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.3.1. Chi phí sản xuất
1.3.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất
1.3.1.2. Phân loại chi phí
1.3.2. Giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm
1.3.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.4. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.4.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp CPSX
1.4.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí
1.4.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí
1.4.2. Kế toán chi phí sản phẩm xây lắp
1.4.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.4.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.4.2.3. Kế toán chi phí máy thi công
1.4.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.4.2.5. Tổng hợp chi phí sản xuất
1.4.2.6. Xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.4.3. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.4.3.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm
1.4.3.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
1.4.4. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp theo phương thức khoán gọn
1.4.4.1. Kế toán tại đơn vị giao khoán
1.4.4.2. Kế toán tại đơn vị nhận khoán
1.5. Tổ chức sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH AN QUÝ HƯNG
2.1. Tổng quan về Công Ty TNHH An Quý Hưng
2.1.1. Đặc điểm tình hình chung của Công Ty TNHH An Quý Hưng
2.1.1.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH An Quý Hưng
2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Công ty TNHH An Quý Hưng
2.1.1.4. Tổ chức công tác kế toán
2.1.1.5. Chính sách kế toán
2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH An Quý Hưng
2.2.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
2.2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
2.2.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp
2.2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.2.3. Kế toán chi phí máy thi công
2.2.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.2.5. Tổng hợp chi phí sản xuất
2.2.2.6. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
2.2.3. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH An Quý Hưng
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH AN QUÝ HƯNG
3.1. Đánh giá về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH An Quý Hưng
3.2. Giải pháp đề xuất hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty TNHH An Quý Hưng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan