[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Sơn Hà

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Sơn Hà
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. Đặc điểm của hoạt động xây lắp ảnh hưởng đến kế toán sản xuất và tính tổng giá thành xây lắp
1.2. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩmtrong doanh nghiệp xây lắp
1.2.1. Chi phí sản xuất
1.2.2. Giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí và giá thành sản phẩm xây lắp
1.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.3.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
1.3.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.3.3. Kế toán chi phí sản xuất
1.4. Kế toán tính giá thành sản phẩm
1.4.1. Đối tượng tính giá thành
1.4.2. Phương pháp tính giá thành
1.4.3. Kỳ tính giá thành
1.4.4. Thẻ tính giá thành sản phẩm
1.4.5. Kế toán theo phương thức khoán tại công ty xây lắp
1.5. Hình thức sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH SƠN HÀ
2.1. Tổng quan về công ty TNHH Sơn Hà
2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp
2.1.4. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.1.5. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty
2.2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Sơn Hà
2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
2.2.2. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dở dang tại Công ty TNHH Sơn Hà
2.2.5. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH SƠN HÀ
3.1. Đánh giá thực trạng về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Sơn Hà
3.1.1. Kết quả đạt được
3.1.2. Những tồn tại
3.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩn xây lắp tại Công ty TNHH Sơn Hà
3.2.1. Về tình hình luân chuyển chứng từ
3.2.2. Về hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
3.2.3. Về chi phí sản xuất chung
3.2.4. Về tài khoản kế toán
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan