[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa tại Công ty TNHH Kinh doanh Tổng hợp Thương mại Tuấn Thành

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa tại Công ty TNHH Kinh doanh Tổng hợp Thương mại Tuấn Thành
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI ĐƠN VỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI
1.1. Đặc điểm lưu chuyển hàng hóa tại đơn vị kinh doanh thương mại
1.1.1. Một số khái niệm
1.1.2. Yêu cầu quản lý lưu chuyển hàng hóa
1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán lưu chuyển hàng hóa
1.2. Kế toán nghiệp vụ thu mua hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại
1.2.1. Kế toán mua hàng
1.2.2. Kế toán thanh toán giá mua, phí mua
1.3. Kế toán tiêu thụ hàng hóa
1.3.1. Các phương thức bán hàng hóa
1.3.2. Kế toán giá vốn hàng hóa đã tiêu thụ
1.3.3. Kế toán doanh thu bán hàng
1.4. Kế toán lưu chuyển hàng hóa trên hệ thống sổ sách kế toán
1.4.1. Kế toán chi tiết hàng hóa
1.4.2. Hình thức sổ kế toán tổng hợp
CHƯƠNG 2 Thực trạng kế toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty TNHH kinh doanh tổng hợp thương mại Tuấn Thành
2.1. Tổng quan về công ty TNHH Kinh doanh Tổng hợp Thương mại Tuấn Thành
2.1.1. Giới thiệu tổng quát về công ty
2.1.2. Đặc điểm và kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý
2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán và tình hình vận dụng chế độ kế toán
2.3. Kế toán quá trình mua hàng hóa tại Công ty TNHH Kinh doanh Tổng hợp Thương mại Tuấn Thành
2.3.1. Phương thức mua hàng và trình tự mua hàng
2.3.2. Kế toán quá trình mua hàng
2.4. Kế toán quá trình bán hàng hóa tại công ty TNHH Kinh doanh Tổng hợp Thương mại Tuấn Thành
2.4.1. Phương thức bán hàng và trình tự bán hàng
2.4.2. Kế toán giá vốn hàng hóa đã bán
2.4.3. Kế toán doanh thu bán hàng
CHƯƠNG 3 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty TNHH kinh doanh tổng hợp thương mại Tuấn Thành
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty TNHH Kinh doanh Tổng hợp Thương mại Tuấn Thành
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Hạn chế
3.2. Yêu cầu hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty TNHH Kinh doanh Tổng hợp Thương mại Tuấn Thành
3.3. Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty
3.3.1. Về lưu trữ chứng từ
3.3.2. Về dự trữ ngoại tệ
3.3.3. Về sử dụng đồng tiền thanh toán
3.3.4. Về nghiệp vụ mua hàng
3.3.5. Về tính giá trị hàng nhập mua
3.3.6. Về hàng mua đang đi đường
3.3.7. Về nghiệp vụ bán hàng giao thẳng
3.3.8. Về hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu
3.3.9. Về ứng dụng phần mềm kế toán
3.3.10. Về các nghiệp vụ phát sinh có liên quan đến trị giá hàng hóa
3.3.11. Về hệ thống chứng từ kế toán
3.3.12. Cải thiện chính sách bán hàng linh hoạt hơn
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan