[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Cơ khí Thành Phong Newtek

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Cơ khí Thành Phong Newtek
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬTLIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu
1.2. Khái quát chung về nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu
1.2.2. Yêu cầu về quản lý nguyên vật liệu
1.2.3. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu
1.2.4. Phân loại và tính giá nguyên vật liệu
1.2.4.1. Phân loại nguyên vật liệu
1.2.4.2. Tính giá nguyên vật liệu
1.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp thẻ song song
1.4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu
1.4.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.4.1.1. Chứng từ sử dụng
1.4.1.2. Tài khoản sử dụng
1.4.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.4.3. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.5. Hệ thống sổ sử dụng trong kế toán nguyên vật liệu
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ THÀNH PHONG NEWTEK
2.1. Khái quát chung về Công ty CP Cơ Khí Thành Phong Newtek
2.1.1. Thông tin chung về Công ty CP Cơ Khí Thành Phong Newtek
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP Cơ Khí Thành Phong Newtek
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và các chính sách kế toán áp dụng tại Công ty CP cơ khí Thành Phong Newtek
2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2. Các chính sách kế toán áp dụng
2.2. Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty CP cơ khí Thành Phong Newtek
2.2.1. Đặc điểm và tổ chức quản lý nguyên vật liệu tại Công ty
2.2.2. Phân loại nguyên vật liệu tại Công ty:
2.2.3 Tính giá nguyên vật liệu tại Công ty CP cơ khí Thành Phong Newtek
2.2.4. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty CP cơ khí Thành Phong Newtek
2.2.4.1. Chứng từ và thủ tục nhập kho nguyên vật liệu:
2.2.4.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu
2.2.5. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Công ty CP cơ khí Thành Phong Newtek
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ THÀNH PHONG NEWTEK
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán NVL
3.1.1. Những ưu điểm đạt được
3.1.2. Những hạn chế trong công tác kế toán NVL
3.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu
3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Cơ khí Thành Phong Newtek
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan