[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tài sản cố định tại Tổng Công ty Khoáng sản Vinacomin

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tài sản cố định tại Tổng Công ty Khoáng sản Vinacomin
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1 Khái niệm, vai trò, phân loại, đánh giá và nhiệm vụ kế toán Tài sản cố định trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của tài sản cố định
1.1.2 Vai trò và yêu cầu quản lí của Tài sản cố định
1.1.3 Phân loại và đánh giá tài sản cố định
1.1.4 Nhiệm vụ kế toán tài sản cố định
1.2 Kế toán biến động tăng, giảm Tài sản cố định (Theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính)
1.2.1 Các tài khoản sử dụng
1.2.2 Phương pháp kế toán
1.3 Hao mòn, khấu hao và kế toán hao mòn, khấu hao TSCĐ
1.3.1 Khái niệm
1.3.2 Phương pháp xác định hao mòn, khấu hao
1.3.3 Tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán
1.4 Hệ thống sổ kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp sản xuất
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VINACOMIN
2.1 Tổng quan về Tổng công ty Khoáng sản Vinacomin
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh
2.1.3 Hệ thống tổ chức sản xuất – kinh doanh
2.1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí
2.1.5 Đặc điểm bộ máy kế toán và vận dụng chế độ kế toán
2.2 Thực trạng kế toán biến động tài sản cố định tại Tổng công ty Khoáng sản Vinacomin
2.2.1 Đặc điểm Tài sản cố định, phân loại, tính giá TSCĐ
2.2.2 Kế toán biến động TSCĐ
2.3 Thực trạng kế toán khấu hao TSCĐ tại Tổng công ty Khoáng sản Vinacomin
2.3.1 Xác định khấu hao TSCĐ
2.3.2 Chứng từ kế toán khấu hao TSCĐ
2.3.3 Ghi sổ kế toán khấu hao TSCĐ
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VINACOMIN
3.1 Đánh giá thực trạng kế toán Tài sản cố định tại Tổng công ty Khoáng sản Vinacomin
3.1.1 Những thành tựu đạt được
3.1.2 Những điểm còn hạn chế
3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán Tài sản cố định tại Tổng công ty Khoáng sản Vinacomin
KẾT LUẬN CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan