[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ sửa chữa tại Công ty Toyota Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ sửa chữa tại Công ty Toyota Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ
1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ
1.1.1. Khái niệm hoạt động kinh doanh dịch vụ
1.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ
1.2. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp dịch vụ
1.2.1. Chi phí sản xuất
1.2.1.1. Khái niệm
1.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.2.2. Giá thành sản phẩm
1.2.2.1. Khái niệm
1.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm
1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.3. Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp dịch vụ
1.3.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp dịch vụ
1.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.3.2.1. Chứng từ sử dụng
1.3.2.2. Tài khoản sử dụng
1.3.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.3.3.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.3.3.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
1.3.3.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
1.3.3.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
1.3.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.4. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp dịch vụ
1.4.1. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính
1.4.2. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương
1.4.3. Xác đinh giá trị sản phẩm dịch vụ dở dang theo 50% chi phí chế biến
1.4.4. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí định mức hoặc kế hoạch
1.5. Nội dung kế toán tính giá thành trong doanh nghiệp dịch vụ
1.5.1. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành dịch vụ
1.5.1.1. Đối tượng tính giá thành dịch vụ
1.5.1.2. Kỳ tính giá thành
1.5.1.3. Phương pháp tính giá thành trong doanh nghiệp dịch vụ
1.5.1.4. Thẻ tính giá thành
1.5.2. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp dịch vụ
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ SỬA CHỮA Ô TÔ TẠI CÔNG TY TOYOTA
2.1. Khái quát chung về công ty Toyota Việt Nam
2.1.1.Thông tin chung về công ty Toyota Việt Nam
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sửa chữa ô tô tại công ty
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty Toyota Việt Nam
2.1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và các chính sách kế toán áp dụng tại công ty
2.1.5.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.5.2. Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty Toyota Việt Nam
2.2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty
2.2.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại công ty
2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
2.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
2.2.5. Đánh giá sản phẩm dở dang tại công ty Toyota Việt Nam
2.2.6. Kế toán tính giá thành dịch vụ tại công ty Toyota Việt Nam
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ SỬA CHỮA TẠI CÔNG TY TOYOTA
3.1. Nhận xét về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ sửa chữa tại công ty Toyota Việt Nam
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Những hạn chế cần khắc phục
3.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ sửa chữa
3.2.1. Yêu cầu
3.2.2. Nguyên tắc
3.2.2.1. Hoàn thiện phải tuân theo quy định của pháp luật
3.2.2.2. Hoàn thiện theo nguyên tắc nhất quán
3.2.2.3. Hoàn thiện tuân theo nguyên tắc phù hợp
3.2.2.4. Hoàn thiện phải đáp ứng yêu cầu về quản lý của doanh nghiệp
3.2.2.5. Một số nguyên tắc khác
3.3. Một số ý kiến hoàn thiện tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ sửa chữa tại công ty
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan