[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ tại công ty Cổ phần Tia Sáng - Khách sạn Citybay Palace Hotel

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ tại Công ty Cổ phần Tia Sáng - Khách sạn Citybay Palace Hotel
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ
1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ và sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ trong các DN kinh doanh dịch vụ
1.1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ
1.1.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ
1.2 Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ
1.2.1 Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ
1.2.2 Giá thành dịch vụ
1.2.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành dịch vụ
1.3 Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.3.1 Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.3.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.3.3 Phương pháp kế toán
1.4 Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.4.1 Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính
1.4.2 Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương
1.4.3 Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo định mức
1.5 Nội dung kế toán tính giá thành sản phẩm trong DN kinh doanh dịch vụ
1.5.1 Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành
1.5.2 Phương pháp tính giá thành
1.6 Các phương pháp ghi sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dịch vụ
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TIA SÁNG - KHÁCH SẠN CITYBAY PALACE HOTEL
2.1 Khái quát chung về công ty Cổ phần Tia Sáng - khách sạn CityBay Palace Hotel
2.1.1 Thông tin chung về công ty Cổ phần Tia Sáng - khách sạn CityBay Palace Hotel
2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty Cổ phần Tia Sáng - khách sạn CityBay Palace Hotel
2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của khách sạn
2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và các chính sách kế toán áp dụng tại công ty
2.2 Thực trạng kế toán tập hợp CPSX dịch vụ ăn uống tại khách sạn Citybay Palace Hotel
2.2.1 Đối tượng tập hợp CPSX dịch vụ ăn uống tại khách sạn
2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
2.2.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
2.2.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
2.3 Kế toán tính giá thành dịch vụ ăn uống
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ TẠI KHÁCH SẠN CITYBAY PALACE HOTEL
3.1 Đánh giá về kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành dịch vụ tại khách sạn CityBay Palace Hotel
3.1.1 Ưu điểm
3.1.2 Nhược điểm
3.2 Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành dịch vụ
3.3 Một số kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan