[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh Công ty Cổ phần L.Q Joton tại Hải Dương

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh Công ty Cổ phần L.Q Joton tại Hải Dương
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất
1.2. Khái quát chung về chí phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.2.1. Chi phí sản xuất
1.2.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất
1.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.2.2. Giá thành sản phẩm
1.2.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm
1.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm
1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.2.4. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
1.3. Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.3.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.3.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
1.3.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.3.2. Chứng từ và các tài khoản sử dụng
1.3.2.1.Chứng từ kế toán sử dụng
1.3.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng
1.3.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.3.3.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.3.3.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
1.3.3.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
1.3.3.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
1.3.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.4. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.4.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính
1.4.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương
1.4.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến
1.4.4. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức
1.5. Nội dung kế toán tính giá thành sản phẩm
1.5.1. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành
1.5.1.1. Đối tượng tính giá thành
1.5.1.2. Kỳ tính giá thành sản phẩm
1.5.2. Các phương pháp tính giá thành
1.5.3. Thẻ tính giá thành sản phẩm
1.6. Các hình thức ghi sổ sử dụng trong kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN L.Q JOTON TẠI HẢI DƯƠNG
2.1. Khái quát chung về Chi nhánh Công ty Cổ Phần L.Q Joton tại Hải Dương
2.1.1. Thông tin chung về Công ty Cổ Phần L.Q Joton tại Hải Dương.
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty.
2.1.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất của chi nhánh
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của chi nhánh
2.1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và các chính sách kế toán được áp dụng
2.1.5.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.5.2. Các chính sách kế toán được áp dụng:
2.2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Chi nhánh Công ty Cổ Phần L.Q Joton tại Hải Dương
2.2.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
2.2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
2.2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
2.2.2.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
2.3. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang
2.4. Kế toán tính giá thành sản phẩm
2.4.1. Đối tượng tính giá thành và các kì tính giá thành tại chi nhánh
2.4.2. Phương pháp tính giá thành tại Chi nhánh
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHÀN L.Q JOTON HẢI DƯƠNG
3.1. Đánh giá về thực trạng kế toán tại chi nhánh công ty cổ phần L.Q Joton Hải Dương
3.1.1. Những ưu điểm cơ bản
3.1.2. Những vấn đề còn tồn tại
3.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
3.2.1. Yêu cầu của việc hoàn thiện
3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện
3.3. Một số kiến nghị hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh Công ty Cổ phần L.Q Joton tại Hải Dương
3.3.1. Nội dung kiến nghị hoàn thiện
3.3.2. Điều kiện thực hiện các giải pháp
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan