[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hà Thành

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hà Thành
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. Những vấn đề chung về hoạt động xây lắp
1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp
1.1.2. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.2. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp.
1.2.1. Chi phí sản xuất
1.2.2. Giá thành sản phẩm
1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.3. Kế toán chi phí sản xuất
1.3.1. Ðối tượng tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.3.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.4. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.4.1. Xác định đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.4.2. Kỳ tính giá sản phẩm xây lắp
1.4.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.5. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp theo phương thức khoán gọn
1.5.1. Trường hợp đơn vị nhận khoán không tổ chức bộ máy kế toán riêng
1.5.2. Trường hợp đơn vị nhận khoán có tổ chức bộ máy kế toán riêng
1.6. Tổ chức sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HÀ THÀNH
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Hà Thành
2.1.1. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Hà Thành
2.1.2. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Hà Thành
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Hà Thành
2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Hà Thành
2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
2.2.4. Công tác kế toán tính giá thành
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HÀ THÀNH
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Hà Thành
3.1.1. Kết quả đạt được
3.1.2. Những hạn chế còn tồn tại và cần khắc phục
3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Hà Thành
3.2.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
3.2.2. Chi phí nhân công trực tiếp
3.2.3. Lập bảng phân bổ lương và bảo hiểm
3.2.4. Hoàn thiên công tác luân chuyển chứng từ
3.2.5. Ứng dụng phần mềm kế toán vào công tác kế toán
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan