[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Quảng cáo và Du lịch Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Quảng cáo và Du lịch Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT (THEO QUYẾT ĐỊNH 15/BTC)
1.1. Cơ sở lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.1.1. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.2. Giá thành sản phẩm
1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.1.4. Vai trò, nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.2.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.2.2. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp KKTX
1.2.3. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp KKĐK
1.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.3.1. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp (hoặc chi phí nguyên vật liệu trực tiếp)
1.3.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương
1.3.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức
1.4. Kế toán giá thành sản phẩm
1.4.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm
1.4.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
1.5. Thẻ tính giá thành sản phẩm
1.6. Hình thức sổ kế toán
1.6.1. Các hình thức sổ kế toán
1.6.2. Hình thức nhật ký chung
1.6.3. Hình thức kế toán máy
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ DU LỊCH VIỆT NAM
2.1. Khái quát về công ty cổ phần Quảng cáo và Du lịch Việt Nam
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty cổ phần Quảng cáo và Du lịch Việt Nam
2.1.2. Đặc điểm hoạt động và sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Quảng cáo và Du lịch Việt Nam
2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.4. Đặc điểm bộ máy kế toán tại công ty cổ phần Quảng cáo và Du lịch Việt Nam
2.2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Quảng cáo và Du lịch Việt Nam
2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty cổ phần Quảng cáo và Du lịch Việt Nam
2.2.2. Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang tại công ty cổ phần Quảng cáo và Du lịch Việt Nam
2.2.3. Kế toán tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Quảng cáo và Du lịch Việt Nam
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ DU LỊCH VIỆT NAM
3.1. Định hướng phát triển của công ty cổ phần Quảng cáo và Du lịch Việt Nam
3.2. Yêu cầu hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Quảng cáo và Du lịch Việt Nam
3.3. Đánh giá công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty cổ phần Quảng cáo và Du lịch Việt Nam
3.3.1. Ưu điểm
3.3.2. Một số tồn tại
3.4. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Quảng cáo và Du lịch Việt Nam
3.4.1. Về bộ máy kế toán và hệ thống chứng từ
3.4.2. Đối với công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
3.4.3. Cải thiện công tác kế toán quản trị - thiết lập kế toán chi phí dựa trên hoạt động (phương pháp ABC)
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan