[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thuận Thành

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thuận Thành
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất
1.2. Khái quát chung về chí phí sản xuất và gía thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.2.1. Chi phí sản xuất
1.2.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất
1.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.2.2. Giá thành sản phẩm
1.2.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm
1.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm
1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.2.4. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
1.3. Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.3.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.3.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại đơn vị kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.3.3.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.3.3.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
1.3.3.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
1.3.3.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
1.3.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại đơn vị kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.3.4.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.3.4.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
1.3.4.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
1.3.4.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
1.4. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.4.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính
1.4.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương
1.4.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến
1.4.4. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức
1.5. Nội dung kế toán tính giá thành sản phẩm
1.5.1. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành
1.5.2. Các phương pháp tính giá thành:
1.5.3. Thẻ tính giá thánh sản phẩm
1.6. Các hình thức ghi sổ kế toán áp dụng trong kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN THUẬN THÀNH
2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần Thuận Thành
2.1.1. Thông tin chung về công ty cổ phần Thuận Thành
2.1.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và các chính sách kế toán tại công ty
2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2. Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty
2.2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty Cổ phần Thuận Thành
2.2.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
2.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
2.2.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
2.3. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang
2.4. Thực trạng kế toán tính giá thành sản phẩm
2.4.1. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành tại công ty
2.4.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THÀNH
3.1. Đánh giá về thực trạng công tác kế toán tại công ty cổ phần Thuận Thành
3.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty cổ phần Thuận Thành
3.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan