[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Rau quả Thanh Hóa

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Rau quả Thanh Hóa
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất
1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất
1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.1.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm
1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm
1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm
1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.2. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.2.1. Vai trò kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.2.2. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.3.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.3.1.1. Xác định đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.3.1.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại đơn vị kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.3.1.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại đơn vị kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.3.1.4. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang
1.3.2. Kế toán tính giá thành sản phẩm
1.3.2.1. Đối tượng, kỳ hạn tính giá thành
1.3.2.2. Phương pháp tính giá thành
1.3.2.3. Thẻ tính giá thành sản phẩm
1.4. Hình thức sổ kế toán
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RAU QUẢ THANH HÓA
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Rau quả Thanh Hóa
2.1.1. Thông tin chung về Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Rau quả Thanh Hóa
2.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu rau quả Thanh Hóa
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty
2.1.4. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm Tinh Bột Sắn của công ty
2.1.5. Đặc điểm bộ máy kế toán và các chính sách kế toán tại nhà máy
2.1.5.1. Đặc điểm bộ máy kế toán
2.1.5.2. Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty
2.2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty
2.2.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
2.2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
2.2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất
2.2.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
2.2.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
2.2.4.1. Đối tượng tính giá thành
2.2.4.2. Phương pháp tính giá thành
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RAU QUẢ THANH HÓA
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty
3.1.1. Kết quả đạt được
3.1.2. Tồn tại
3.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Rau quả Thanh Hóa
3.2.1. Đối với việc thực hiện mô hình kế toán
3.2.2. Đối với việc tính lương công nhân trực tiếp sản xuất
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan