[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH 136

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH 136
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1.Những vấn đề chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất
1.1.1.2. Khái niệm giá thành sản phẩm.
1.1.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản xuất sản phẩm
1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh:
1.1.2.1.Phân loại chi phí theo chức năng của chi phí:
1.1.2.2.Phân loại chi phí theo nội dung và tính chất kinh tế của chi phí
1.1.3 Phân loại giá thành sản phẩm:
1.1.3.1 Phân loại theo nguồn gốc số liệu phát sinh chi phí để tổng hợp giá thành
1.1.3.2 Phân loại giá thành theo phạm vi các chi phí cấu thành
1.1.4 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành sản phẩm
1.1.4.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất trong DN xây lắp
1.1.4.2 Đối tượng tính giá thành sản phẩm
1.2 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.2.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
1.2.2: Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp:
1.2.3: Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công:
1.2.4: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung:
1.3 Phương pháp đánh giá giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.4 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm
1.4.1 Phương pháp tính giá thành trực tiếp:
1.4.2. Tính giá thành theo phương pháp hệ số
1.4.3. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ.
1.4.4 Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng
1.4.5 Phương pháp tính giá thành theo định mức:
1.5. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp theo hình thức sổ Nhật ký Chung.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH 136
2.1 Khái quát chung về Công ty TNHH 136
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH 136
2.1.2 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH 136
2.1.2.1. Đặc điểm của ngành xây lắp, thị trường..
2.1.2.2. Sơ đồ quy trình tổ chức sản xuất của khối xây lắp. Nếu rõ chức năng của từng quy trình.
2.2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH 136
2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH 136
2.1.5 Chế độ, chính sách kế toán áp dụng tại Công ty TNHH 136
2.2 Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH 136.
2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành
2.2.2 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty TNHH 136
2.2.2.1 Kế toán tập hợp chi phí NVL trực tiếp
2.2.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.2.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
2.2.2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ:
2.2.4. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp:
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH 136
3.1 Nhận xét đánh giá khái quát về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH 136
3.1.1. Những ưu điểm
3.1.2. Một số hạn chế
3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH 136
3.2.1 Về Tài khoản sử dụng
3.2.2. Về việc luân chuyển chứng từ.
3.2.3 Về việc sử dụng phần mềm kế toán
3.2.4. Về kế toán chi phí nguyên vật liệu.
3.2.5. Về kế toán chi phí nhân công
3.2.6. Về kế toán trích trước chi phí sửa chữa TSCĐ phục vụ độ xây lắp
3.2.7. Về kế toán chi phí sản xuất chung.
3.2.8. Về công tác kế toán quản trị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan