[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Kiba

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Kiba
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Khái quát chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
1.1.1. Chi phí sản xuất
1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất
1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.1.2. Giá thành sản phẩm
1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm
1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm
1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.1.4. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.1.4.1. Vai trò của kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
1.1.4.2. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC
1.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm
1.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.2.3. Kế toán chi phí sản xuất tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.2.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.2.3.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.2.4. Kế toán chi phí sản xuất tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.2.4.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.2.4.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.2.4.3. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.2.4.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
1.2.5. Kiểm kê và đánh giá giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.2.6. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
1.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.3.1. Các hình thức sổ kế toán theo quyết định 48/2006.
1.3.2. Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH KIBA.
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH KIBA
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH KIBA
2.1.1.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH KIBA.
2.1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH KIBA
2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH KIBA
2.1.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH KIBA
2.1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH KIBA
2.1.5.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH KIBA
2.1.5.2. Các chính sách kế toán áp dụng tại Công ty TNHH KIBA
2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH KIBA
2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH KIBA
2.2.2. Phân loại chi phí sản xuất tại Công ty TNHH KIBA
2.2.3. Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.4. Kế toán chi tiết chi phí sản xuất của Công ty TNHH KIBA
2.2.4.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.4.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp của công ty
2.2.4.3. Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.5. Tổng hợp chi phí sản xuất
2.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
2.4. Tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH KIBA
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH KIBA
3.1. Đánh giá thực trạng về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH KIBA
3.1.1. Những ưu điểm cơ bản
3.1.2. Những vấn đề còn tồn tại và nhược điểm cần khắc phục
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH KIBA
3.2.1. Ý kiến về tổ chức bộ máy kế toán
3.2.2. Về áp dụng phần mềm vào công tác kế toán tại Công ty
3.2.3. Về cách tính lương cho nhân viên
3.2.4. Về việc sử dụng tài khoản để hạch toán
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan