[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV In và Nghiên cứu thị trường Việt Cường

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV In và Nghiên cứu thị trường Việt Cường
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Khái quát chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.1. Chi phí sản xuất
1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất
1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.1.2. Giá thành sản phẩm
1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm
1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm
1.1.3. Mối quan hệ giữ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.2. Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.2.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.2.3. Tài khoản sử dụng
1.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại đơn vị kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.2.4.1. Nội dung, đặc diểm, điều kiện áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên
1.2.4.2. Kế toán chi phí nguyên liệu trực tiếp
1.2.4.3. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
1.2.4.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
1.2.4.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
1.2.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.
1.2.5.1. Nội dung, đặc điểm, điều kiện áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ
1.2.5.2. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.2.5.3. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
1.2.5.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
1.2.5.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
1.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.3.1. Đánh giá SPDD theo chi phí nguyên vật liệu chính
1.3.2. Đánh giá SPDD theo khối lượng hoàn thành ước tính tương đương
1.3.3. Đánh giá SPDD theo chi phí định mức hoặc kế hoạch
1.4. Nội dung công tác kế toán tính giá thành sản phẩm
1.4.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm
1.4.2. Kỳ tính giá thành sản phẩm
1.4.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
1.4.3.1. Phương pháp giản đơn
1.4.3.2. Phương pháp hệ số
1.4.3.3. Phương pháp tỷ lệ
1.4.3.4. Phương pháp tổng cộng chi phí
1.4.3.5. Phương pháp liên hợp:
1.4.4. Thẻ tính giá thành
1.5. Hệ thống sổ kế toán áp dụng trong kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.5.1. Các hình thức tổ chức sổ kế toán
1.5.2. Tổ chức theo hình thức Nhật ký chung
1.5.2.1. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung
1.5.2.2. Nội dung và trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký chung
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV IN & NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG VIỆT CƯỜNG
2.1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý tại công ty TNHH MTV In & Nghiên cứu thị trường Việt Cường
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Lĩnh vực hoạt động, quy trình sản xuất sản phẩm
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4. Đặc điểm công tác kế toán tại công ty TNHH MTV In & nghiên cứu thị trường Việt Cường
2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại công ty
2.2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty TNHH MTV In & Nghiên cứu thị trường Việt Cương
2.2.1. Đối tượng phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV In & Nghiên cứu thị trường Việt Cường
2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.2.1. Đặc điểm kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.2.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.2.3. Phương pháp tính giá NVL xuất kho
2.2.2.4. Phương pháp kế toán chi tiết NVL trực tiếp
2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
2.2.3.1. Đặc điểm kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.3.3. Hạch toán tiền lương của công nhân viên trực tiếp sản xuất
2.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.4.1. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.4.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.4.3. Phương pháp kế toán chi tiết CPSXC
2.2.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
2.3. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tại công ty TNHH MTV In & Nghiên cứu thị trường Việt Cường
2.4. Thực trạng kế toán tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV In & Nghiên cứu thị trường Việt Cường
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV IN & NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG VIỆT CƯỜNG
3.1. Nhận xét chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV In & Nghiên cứu thị trường Việt Cường
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Hạn chế cần khắc phục
3.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán tập hợp chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV In & Nghiên cứu thị trường Việt Cường
3.2.1. Yêu cầu hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
3.2.2.1. Hoàn thiện phải tuân theo quy định của pháp luật
3.2.2.2. Hoàn thiện theo nguyên tắc nhất quán
3.2.2.3. Hoàn thiện phải tuân theo nguyên tắc phù hợp
3.2.2.4. Hoàn thiện phải đáp ứng yêu cầu về quản lý của doanh nghiệp
3.2.2.5. Một số nguyên tắc khác
3.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV In & Nghiên cứu thị trường Việt Cường
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan