[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển Công nghệ cao

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển Công nghệ cao
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Khái niệm và phân lọai chi phí sản xuất
1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất
1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí (theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí)
1.1.2.2. Phân loại CPSX theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm
1.1.2.3. Phân loại CPSX theo lĩnh vực hoạt động
1.1.2.4. Phân loại CPSX theo mối quan hệ giữa chi phí và khối lượng công việc
1.2. Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm
1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm
1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm
1.2.2.1. Phân loại giá thành sản phẩm theo thời điểm tính và nguồn số liệu
1.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm theo phạm vi phát sinh chi phí
1.3. Đối tượng tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm
1.4. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.5. Yêu cầu và nhiệm vụ của kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm
1.5.1. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.5.2. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm
1.6. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.6.1. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.6.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.6.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.6.1.3. Kế toán CPSX chung
1.6.1.4. Tổng hợp chi phí sản xuất
1.6.2. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.6.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.6.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.6.2.3. Kế toán CPSX chung
1.6.2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất
1.7. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang
1.7.1. Xác định giá trị SPDD theo phương pháp sản lượng ước tính tương đương
1.7.2. Xác định giá trị SPDD theo 50% chi phí chế biến
1.7.3. Xác định SPDD theo chi phí nguyên vật liệu chính
1.8. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
1.8.1. Phương pháp trực tiếp (giản đơn)
1.8.2. Phương pháp tổng cộng chi phí
1.8.3. Phương pháp hệ số
1.8.4. Phương pháp tỷ lệ
1.8.5. Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ
1.8.6. Phương pháp liên hợp
1.9. Các hình thức sổ kế toán áp dụng ở các đơn vị
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu của Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy tại Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao
2.1.4. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao
2.1.5. Quy trình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao
2.1.6. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao
2.1.6.1. Tổ chức bộ máy kế toán
2.1.6.2. Các chính sách kế toán áp dụng tại Công ty
2.2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao
2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty
2.2.1.1. Đối tượng tập hợp CPSX
2.2.1.2. Phương pháp hạch toán CPSX
2.2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
2.2.3. Kế toán tính giá thành sản phẩm tại Công ty
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO
3.1. Sự cần thiết trong việc hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao
3.2. Đánh giá khái quát về thực trạng kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao
3.2.1. Ưu điểm
3.2.1.1. Về công tác tổ chức bộ máy kế toán
3.2.1.2. Về tổ chức công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm
3.2.2. Nhược điểm
3.3. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan