[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Long Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Long Giang
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. Đặc điểm của hoạt động xây lắp ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.2. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp xây lắp
1.2.1. Chi phí sản xuất tại doanh nghiệp xây lắp
1.2.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất
1.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.2.2. Giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.3.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.3.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại doanh nghiệp xây lắp
1.3.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.3.3.1. Tài khoản sử dụng
1.3.3.2. Phương pháp kế toán
1.3.4. Hạch toán chi phí sửa chữa và bảo hành công trình
1.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp
1.4.1. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.4.2. Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp
1.5. Kế toán tính giá thành sản phẩm trong doanh ngiệp xây lắp
1.6. Đặc điểm kế toán theo phương thức khoán gọn trong doanh nghiệp xây lắp
1.7. Hình thức sổ kế toán
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG LONG GIANG
2.1. Khái quát về Công ty Cổ phần kiến trúc và xây dựng Long Giang
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần kiến trúc và xây dựng Long Giang
2.1.2. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần kiến trúc và xây dựng Long Giang
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty Cổ phần kiến trúc và xây dựng Long Giang
2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần kiến trúc và xây dựng Long Giang
2.1.4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2. Chính sách kế toán
2.2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần kiến trúc và xây dựng Long Giang
2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần kiến trúc và xây dựng Long Giang
2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần kiến trúc và xây dựng Long Giang
2.2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
2.2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công
2.2.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
2.2.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần kiến trúc và xây dựng Long Giang
2.2.4. Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang tại Công ty Cổ phần kiến trúc và xây dựng Long Giang
2.2.5. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần kiến trúc và xây dựng Long Giang
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG LONG GIANG
3.1. Nhận xét về thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần kiến trúc và xây dựng Long Giang
3.1.1. Những ưu điểm
3.1.2. Những mặt hạn chế
3.2. Những giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần kiến trúc và xây dựng Long Giang
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan