[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng và Thương mại Toàn Cương

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng và Thương mại Toàn Cương
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất
1.1.1.1. Khái niệm
1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.1.2. Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm
1.1.2.1. Khái niệm
1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm
1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.1.4. Nhiệm vụ quản lý và kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm
1.2. Kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất
1.2.1. Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
1.2.2. Các phương pháp kế toán chi phí sản xuất
1.2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.2.2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.3. Tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.3.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm, kỳ tính giá thành và đơn vị tính giá thành sản phẩm….
1.3.1.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm
1.3.1.2. Kỳ tính giá thành sản phẩm
1.3.1.3. Đơn vị tính giá thành sản phẩm
1.3.2. Hệ thống phương pháp tính giá thành sản phẩm
1.4. Hệ thống sổ kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.4.1. Hệ thống sổ chi tiết
1.4.2. Hệ thống sổ kế toán tổng hợp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOÀN CƯƠNG
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Toàn Cương
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán và chế độ chính sách kế toán áp dụng
2.1.4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2. Chế độ chính sách kế toán áp dụng
2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Toàn Cương
2.2.1. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất
2.2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.1.4. Tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
2.2.2. Thực trạng tính giá thành sản phẩm
2.2.2.1. Đối tượng tính giá và phương pháp tính giá thành sản phẩm
2.2.2.2. Thực trạng tính giá thành sản phẩm
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOÀN CƯƠNG
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Toàn Cương
3.1.1. Kết quả đã đạt được
3.1.2. Tồn tại
3.1.3. Nguyên nhân
3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Toàn Cương
3.2.1. Áp dụng phần mềm kế toán, cải thiện điều kiện lao động kế toán
3.2.2. Phân bổ đúng chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác
3.2.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
3.2.4. Kế toán chi phí thiệt hại trong sản xuất
3.3. Giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Toàn Cương
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan