[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Nhà máy gạch ngói Tuynel Bình Hà - Công ty Cổ phần Việt Hà

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Nhà máy gạch ngói Tuynel Bình Hà - Công ty Cổ phần Việt Hà
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.1.1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất
1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất
1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.1.2. Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm
1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm
1.1.2.2. Phân loại giá thành sản xuất
1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
1.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.2.3.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.2.3.2. Chi phí nhân công trực tiếp
1.2.3.3. Chi phí sản xuất chung
1.2.3.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
1.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.2.4.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.2.4.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.2.4.3. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.2.4.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
1.2.5. Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang
1.2.5.1. Khái niệm
1.2.5.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang
1.3. Tính giá thành sản phẩm
1.3.1. Đối tượng tính giá thành
1.3.2. Kỳ tính giá thành
1.3.3. Phương pháp tính giá thành
1.3.3.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn (trực tiếp)
1.3.3.2. Phương pháp tỷ lệ
1.3.3.3. Phương pháp tổng cộng chi phí
1.3.3.4. Phương pháp hệ số
1.3.3.5. Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ
1.3.3.6. Phương pháp liên hợp
1.3.3.7. Phương pháp tính giá thành phân bước
1.3.4. Thẻ tính giá thành
1.4. Hình thức sổ kế toán áp dụng trong kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY GẠCH NGÓI TUYNEL BÌNH HÀ – CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT HÀ
2.1. Khái quát chung về nhà máy gạch ngói Tuynel Bình Hà – Công ty cổ phần Việt Hà- Hà Tĩnh
2.1.1. Giới thiệu chung về nhà máy gạch ngói Tuynel Bình Hà – Công ty cổ phần Việt Hà – Hà Tĩnh
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần Việt Hà.
2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của nhà máy Tuynel Bình Hà
2.1.5. Quy trình sản xuất tại nhà máy gạch ngói Tuynel Bình Hà
2.1.6. Đặc điểm cơ cấu bộ máy kế toán và chính sách kế toán tại nhà máy gạch ngói tuynel Bình Hà – Công ty cổ phần Việt Hà
2.1.6.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại nhà máy gạch ngói Tuynel Bình Hà
2.1.6.2. Chính sách kế toán tại nhà máy gạch ngói Tuynel Bình Hà
2.2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy sản xuất gạch ngói Tuynel Bình Hà - Công ty cổ phần Việt Hà
2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm tại nhà máy sản xuất gạch ngói Tuynel Bình Hà – Công ty cổ phần Việt Hà
2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
2.2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.2.3. Chi phí sản xuất chung
2.2.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất tại nhà máy gạch Tuynel Bình Hà
2.2.4. Kế toán kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tại nhà máy gạch ngói Tuynel Bình Hà
2.2.5. Kế toán tính giá thành tại nhà máy gạch ngói Tuynel Bình Hà
2.2.5.1. Phương pháp tính giá thành tại nhà máy gạch Tuynel Bình Hà – Công ty cổ phần Việt Hà
2.2.5.2. Thẻ tính giá thành
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY GẠCH NGÓI TUYNEL BÌNH HÀ – CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT HÀ
3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy gạch ngói Tuynel Bình Hà - công ty cổ phần Việt Hà
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy gạch Tuynel Bình Hà – công ty cổ phần Việt Hà
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan