[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành dịch vụ vận tải của Công ty TNHH Khai thác Vận tải Long Biên

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành dịch vụ vận tải của Công ty TNHH Khai thác Vận tải Long Biên
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ VẬN TẢI TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2006/QĐ-BTC
1.1. Đặc điểm chung của hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải có ảnh hưởng đến kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành dịch vụ vận tải
1.2. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành dịch vụ vận tải
1.2.1. Vai trò của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành dịch vụ vận tải
1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành dịch vụ vận tải
1.3. Chi phí dịch vụ vận chuyển (chi phí vận tải)
1.3.1. Bản chất, nội dung kinh tế của chi phí vận tải
1.3.2. Phân loại chi phí vận tải
1.3.2.1. Phân loại theo hoạt động và tính chất kinh tế
1.3.2.2. Phân loại căn cứ vào mối quan hệ với doanh thu vận tải.
1.3.2.3. Phân loại theo phương pháp tập hợp và đối tượng chịu chi phí
1.3.3. Đối tượng tập hợp chi phí vận tải
1.3.4. Phương pháp tập hợp chi phí vận tải
1.3.4.1. Phương pháp tập hợp chi phí trực tiếp
1.3.4.2. Phương pháp phân bổ gián tiếp
1.4. Kế toán tập hợp chi phí kinh doanh dịch vụ vận tải
1.4.1. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành dịch vụ vận tải theo phương pháp kê khai thường xuyên (KKTX)
1.4.1.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.4.1.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
1.4.1.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
1.4.2. Kế toán tập hợp chi phí kinh doanh dịch vụ vận tải và tính giá thành theo phương pháp kiểm kê định kì (KKĐK)
1.5. Kế toán tính giá thành dịch vụ vận tải
1.5.1. Bản chất, nội dung kinh tế của kế toán tính giá thành dịch vụ vận tải
1.5.2. Phân loại giá thành dịch vụ vận tải
1.5.2.1. Phân loại giá thành theo thời gian và cơ sở số liệu tính giá thành
1.5.2.2. Phân loại giá thành theo phạm vi các chi phí cấu thành
1.5.3. Đối tượng tính giá thành dịch vụ vận tải
1.5.4. Các phương pháp tính giá thành dịch vụ vận tải
1.6. Tổ chức hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành dịch vụ vận tải
1.6.1. Các hình thức kế toán sử dụng
1.6.2. Hình thức kế toán Nhật ký chung
1.6.2.1. Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản
1.6.2.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ VẬN TẢI TẠI CÔNG TY TNHH KHAI THÁC VẬN TẢI LONG BIÊN
2.1. Quá trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của công ty TNHH khai thác vận tải Long Biên
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.2. Quy trình hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải tại công ty TNHH khai thác vận tải Long Biên
2.2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH khai thác vận tải Long Biên
2.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty
2.2.3. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty
2.3. Thực trạng kế toán chi phí và tính giá thành dịch vụ vận tải tại công ty TNHH khai thác vận tải Long Biên
2.3.1. Phân loại chi phí dịch vụ vận tải tại công ty TNHH khai thác vận tải Long Biên
2.3.2. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí dịch vụ vận tải tại công ty TNHH khai thác vận tải Long Biên
2.3.3. Kế toán tập hợp chi phí vận tải tại công ty TNHH khai thác vận tải Long Biên
2.3.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.3.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.3.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung
2.3.4. Kế toán tổng hợp chi phí dịch vụ tại công ty TNHH khai thác vận tải Long Biên
2.4. Thực trạng kế toán tính giá thành dịch vụ tại công ty TNHH khai thác vận tải Long Biên
2.4.1. Đối tượng tính giá thành dịch vụ tại công ty TNHH khai thác vận tải Long Biên
2.4.2. Phương pháp tính giá thành dịch vụ tại công ty TNHH khai thác vận tải Long Biên
2.4.3. Kiểm kê và đánh giá dịch vụ dở dang
2.4.4. Thẻ tính giá thành dịch vụ vận tải tại công ty TNHH khai thác vận tải Long Biên
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ VẬN TẢI TẠI CÔNG TY TNHH KHAI THÁC VẬN TẢI LONG BIÊN
3.1. Ưu điểm
3.2. Những vấn đề còn tồn tại và hạn chế cần khắc phục
3.3. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành dịch vụ vận tải tại công ty TNHH khai thác vận tải Long Biên
3.3.1. Ý kiến thứ nhất: về tổ chức bộ máy kế toán
3.3.2. Ý kiến thứ hai: về việc áp dụng phần mềm kế toán trong hạch toán kế toán
3.3.3. Ý kiến thứ ba: về việc không trao quyền chủ động cho lái xe
3.3.4. Ý kiến thứ tư: về việc không trích trước chi phí sửa chữa lớn phương tiện
3.3.5. Ý kiến thứ năm: về việc không trích trước chi phí săm lốp
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan