[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH MTV Cường Thương

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH MTV Cường Thương
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Đặc điểm kinh doanh thương mại
1.1.1.1. Tiêu thụ hàng hóa
1.1.1.2. Các phương thức tiêu thụ hàng hóa
1.1.2. Tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa
1.1.3. Quản lý tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa
1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa
1.2. Kế toán tiêu thụ háng hóa trong doanh nghiệp thương mại
1.2.1. Kế toán giá vốn hàng hóa tiêu thụ
1.2.1.1. Xác định trị giá hàng mua của hàng hóa tiêu thụ và phí mua phân bổ
1.2.1.2. Kế toán giá vốn hàng hóa tiêu thụ
1.2.2. Kế toán doanh thu tiêu thụ hàng hóa
1.2.2.1. Kế toán doanh thu hóa đơn
1.2.2.2. Kế toán doanh thu giảm trừ
1.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại
1.3.1. Kế toán chi phí chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp
1.3.1.1. Chứng từ sử dụng và tài khoản sử dụng
1.3.1.2. Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp
1.3.2. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa và báo cáo kết quả tiêu thụ hàng hóa
1.3.2.1. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa
1.3.2.2. Báo cáo kết quả tiêu thụ hàng hóa
1.4. Hệ thống sổ kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH MTV CƯỜNG THƯƠNG
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH MTV Cường Thương
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy tại công ty
2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
2.1.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán
2.1.3. Các chính sách kế toán áp dụng
2.2. Kế toán tiêu thụ hàng hóa trong Công ty TNHH một thành viên Cường Thương.
2.2.1. Kế toán giá vốn hàng hóa tiêu thụ
2.2.1.1. Xác định trị giá mua hàng hóa tiêu thụ và phí mua phân bổ
2.2.1.2. Kế toán giá vốn hàng hóa tiêu thụ
2.2.2. Kế toán doanh thu tiêu thụ hàng hóa
2.2.2.1. Kế toán doanh thu hóa đơn
2.2.2.2. Kế toán doanh thu giảm trừ
2.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH MTV Cường Thương
2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp
2.3.2. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa và báo cáo kết quả tiêu thụ hàng hóa
CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƯỜNG THƯƠNG
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH MTV Cường Thương
3.1.1. Ưu điểm
3.1.1.1. Về tổ chức bộ máy kế toán
3.1.1.2. Về công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa
3.1.2.Những hạn chế còn tồn tại
3.1.2.1. Về hệ thống sổ kế toán
3.1.2.2.Chưa áp dụng kế toán quản trị vào quản lý kinh doanh
3.1.2.3. Chưa đưa vào ứng dụng các phần mềm kế toán chuyên nghiệp
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH MTV Cường Thương
3.2.1. Hoàn thiện hệ thống sổ kế toán
3.2.1.1. Thêm cột thông tin ở Bảng Tổng hợp doanh thu
3.2.1.2. Hoàn thiện hệ thống sổ chi tiết
3.2.2. Áp dụng kế toán quản trị vào công tác quản lý và ra quyết định
3.2.3. Giải pháp về hoàn thiện phần mềm kế toán
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan