[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Phú Tín

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Phú Tín
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất
1.2. Khái quát chung về kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất
1.2.1. Khái niệm về tiêu thụ thành phẩm và xác đinh kết quả tiêu thụ
1.2.2. Một số khái niệm cơ bản có liên quan đến kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ
1.2.3. Nhiệm vụ kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ
1.3. Nội dung kế toán tiêu thụ thành phẩm
1.3.1. Các phương thức tiêu thụ
1.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.3.3. Kế toán giá vốn hàng bán
1.3.4. Kế toán tiêu thụ thành phẩm tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.3.5. Kế toán tiêu thụ thành phẩm tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.3.6. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.4. Nội dung kế toán xác định kết quả tiêu thụ
1.4.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.4.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.4.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ
1.5. Hệ thống sổ kế toán sử dụng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẢM PHÚ TÍN
2.1. Khái quát chung về công ty Dược phẩm Phú Tín
2.1.1. Thông tin chung về công ty
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và các chính sách kế toán áp dụng tại công ty
2.2. Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm tại công ty Cổ phần Dược phẩm Phú Tín
2.2.1. Các phương thức tiêu thụ thành phẩm tại công ty
2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.3. Kế toán chi tiết tiêu thụ thành phẩm
2.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.5. Kế toán tổng hợp bán hàng
2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Cổ phần Dược phẩm Phú Tín
2.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.3.2. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ TÍN
3.1. Đánh giá tình hình kế toán tại công ty CP Dược phẩm Phú Tín
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty CP Dược phẩm Phú Tín
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan