[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Tốt Gỗ

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Tốt Gỗ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ cho doanh nghiệp sản xuất
1.2. Một số khái niệm cơ bản có liên quan đến kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ
1.2.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.2.2. Các khoản giảm trừ doanh thu
1.2.3. Doanh thu thuần
1.2.4. Giá vốn hàng bán
1.2.5. Lợi nhuận gộp
1.2.6. Chi phí quản lý kinh doanh
1.2.7. Kết quả tiêu thụ
1.3. Các phương thức tiêu thụ và phương thức thanh toán
1.3.1. Các phương thức tiêu thụ
1.3.2. Các phương thức thanh toán
1.4. Các phương pháp xác định giá vốn hàng bán
1.4.1. Phương pháp giá thực tế đích danh
1.4.2. Phương pháp giá bình quân
1.4.3. Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO)
1.4.4. Phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO)
1.5. Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ
1.5.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.5.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX
1.5.3. Kế toán tiêu thụ thành phẩm tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKĐK
1.6. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ
1.6.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.6.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.6.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ
1.7. Các hình thức ghi sổ trong kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ
1.7.1. Các hình thức ghi sổ
1.7.2. Hình thức Nhật ký chung
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TỐT GỖ
2.1. Khái quát chung về Công ty cổ phần Tốt Gỗ
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tạiCông ty Cổ phần Tốt Gỗ
2.2. Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Tốt Gỗ
2.2.1. Các phương thức tiêu thụ
2.2.2. Các phương thức thanh toán và phương pháp xác định giá vốn xuất kho
2.2.3. Kế toán chi tiết tiêu thụ
2.2.4. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán
2.2.5. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.6. Kế toán tổng hợp tiêu thụ
2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Tốt Gỗ
2.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.3.2. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TỐT GỖ
3.1. Nhận xét về kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Tốt Gỗ
3.2. Một số kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tại Công ty Cổ phần Tốt Gỗ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan