[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm, yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán trong DNSX
1.1.1. Khái niệm về thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả TTTP
1.1.2. Yêu cầu thông tin cho quản lý tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
1.2. Nội dung kế toán tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.2.1. Các phương pháp xác định giá vốn và nội dung kế toán giá vốn thành phẩm tiêu thụ
1.2.1.1. Phương pháp xác định giá vốn thành phẩm
1.2.1.2. Kế toán giá vốn thành phẩm tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.2.1.3. Kế toán giá vốn thành phẩm tiêu thụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.2.2. Kế toán doanh thu tiêu thụ thành phẩm
1.2.2.1. Xác định doanh thu trong các giao dịch bán thành phẩm
1.2.2.2. Nội dung kế toán doanh thu tiêu thụ thành phẩm
1.3. Nội dung kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm trong DNSX
1.3.1. Kế toán chi phí bán hàng
1.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.3.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ và báo cáo kế toán tiêu thụ, kết quả tiêu thụ thành phẩm
1.4. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp
1.4.1. Hệ thống sổ chi tiết
1.4.2. Hình thức sổ tổng hợp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV NHÀ XUẤT BẢN TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG VÀ BẢN ĐỒ VIỆT NAM
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam
2.1.1. Sơ lược thông tin về công ty
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.4. Đặc điểm tổ chức quản lý
2.1.5. Đặc điểm bộ máy kế toán và chế độ kế toán vận dụng
2.1.5.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.5.2. Các chính sách kế toán áp dụng
2.2. Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm tại công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam
2.2.1. Kế toán giá vốn thành phẩm tiêu thụ
2.2.1.1. Xác định giá vốn thành phẩm tiêu thụ
2.2.1.2. Thực trạng kế toán giá vốn thành phẩm
2.2.2. Kế toán doanh thu tiêu thụ thành phẩm
2.2.2.1. Xác định doanh thu tiêu thụ
2.2.2.2. Thực trạng kế toán doanh thu tiêu thụ thành phẩm
2.3. Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam
2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng
2.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.3.2.1. Chi phí tiền lương nhân viên
2.3.2.2. Chi phí khấu hao TSCĐ
2.3.2.3. Chi phí bằng tiền khác
2.3.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV NHÀ XUẤT BẢN TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG VÀ BẢN ĐỒ VIỆT NAM
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và bản đồ Việt Nam
3.1.1. Điểm mạnh của công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
3.1.2. Một số hạn chế trong công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
3.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và bản đồ Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan