[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đức Long

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đức Long
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THEO QĐ48 - BTC
1.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ cho doanh nghiệp sản xuất
1.2. Một số khái niệm cơ bản có liên quan đến kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ
1.2.1. doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.2.2. Các khoản giảm trừ doanh thu
1.2.3. Doanh thu thuần
1.2.4. Giá vốn hàng bán
1.2.5. Lợi nhuận gộp
1.2.6. Chi phí quản lý kinh doanh
1.2.7. Kết quả tiêu thụ
1.3. Các phương thức tiêu thụ và phương thức thanh toán
1.3.1. Các phương thức tiêu thụ
1.3.1.1. Bán buôn
1.3.1.2. Bán lẻ
1.3.1.3. Bán hàng đại lý
1.3.2. Các phương thức thanh toán
1.3.2.1. Phương thức thanh toán trực tiếp
1.3.2.2. Phương thức thanh toán trả sau
1.4. Các phương pháp xác định giá vốn hàng bán
1.4.1. Phương pháp thực tế đích danh
1.4.2. Phương pháp giá bình quân
1.4.2.1. Giá đơn vị bình quân cả kỳ dự trữ
1.4.2.2. Giá đơn vị bình quân sau mỗi lần nhập
1.4.3. Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO)
1.4.4. Phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO)
1.5. Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ
1.5.1. Chứng từ và tài khoản sử dung
1.5.1.1. Chứng từ sử dụng
1.5.1.2. Tài khoản sử dung
1.5.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX
1.5.3. Kế toán tiêu thụ thành phẩm tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKĐK
1.6. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ
1.6.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.6.1.1. Chứng từ sử dụng
1.6.1.2. Tài khoản sử dụng
1.6.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.6.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ
1.7. Các hình thức ghi sổ trong kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quá tiêu thụ
1.7.1. Các hình thức ghi sổ
1.7.2. Hình thức Nhật ký chung
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC LONG
2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đức Long
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đức Long
2.1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.3.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
2.2. Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đức Long
2.2.1. Các phương thức tiêu thụ
2.2.2. Các phương thức thanh toán và phương pháp xác định giá vốn xuất kho
2.2.3. Kế toán chi tiết tiêu thụ
2.2.4. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán
2.2.5. Kế toán tổng hợp tiêu thụ
2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đức Long
2.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.3.1.1. Kế toán chi phí bán hàng
2.3.1.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp
2.4. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC LONG
3.1. Nhận xét về kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Dịch vụ Đức Long
3.2. Một số kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đức Long
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan