[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Thái Uyên

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Thái Uyên
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát chung về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
1.1.1. Khái niệm tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp
1.1.2. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
1.1.3. Sự cần thiết của kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
1.1.4. Phương thức tiêu thụ
1.1.4.1. Bán buôn
1.1.4.2. Bán lẻ
1.1.4.3. Bán hàng qua đại lý
1.1.4.4. Phương thức bán hàng trao đổi hàng
1.1.5. Phương pháp xác định giá vốn
1.1.5.1. Phương pháp giá thực tế đích danh
1.1.5.2. Phương pháp giá bình quân
1.1.5.3. Phương pháp LIFO
1.1.5.4. Phương pháp FIFO
1.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm
1.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng
1.2.2. Tài khoản sử dụng
1.2.3. Phương pháp kế toán
1.2.3.1. Kế toán tiêu thụ thành phẩm tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.2.3.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
1.3.1. Chứng từ sử dụng
1.3.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.3.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
1.4. Các hình thức sổ kế toán sử dụng tròn kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI UYÊN
2.1. Tổng quan về công ty cổ phần Thái Uyên
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Thái Uyên
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần Thái Uyên
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán của công ty cổ phần Thái Uyên
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty cổ phần Thái Uyên
2.2. Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tiêu của công ty cổ phần Thái Uyên
2.2.1. Phương thức tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần Thái Uyên
2.2.1.1. Phương thức bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng
2.2.1.2. Bản lẻ phương thức thu tiền trực tiếp
2.2.1.3. Giảm trừ doanh thu
2.2.1.4. Sổ chi tiết kế toán bán hàng
2.2.1.5. Sổ tổng hợp kế toán bán hàng
2.2.2. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
2.2.2.1. Kế toán tiền lương
2.2.2.2. Kế toán chi phí công cụ dụng cụ
2.2.2.3. Kế toán chi phí khấu hao
2.2.2.4. Kế toán chi phí dịch vụ mua ngoài
2.2.2.5. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI UYÊN
3.1. Đánh giá thực trạng về kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần Thái Uyên
3.1.1. Kết quả đạt được
3.1.2. Tồn tại của Công ty cổ phần Thái Uyên
3.2. Sự cần thiết và những yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kế quả tiêu thụ thành phẩm
3.3. Một số đề xuất góp phần hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần Thái Uyên
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan