[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Tràng An

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Tràng An
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ, CÔNG THỨC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Khái quát chung về kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.1. Sự cần thiết của kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.2. Yêu cầu về quản lý đối với kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ
1.1.3. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ
1.2. Nội dung kế toán tiêu thụ thành phẩm
1.2.1. Chứng từ sử dụng
1.2.2. Tài khoản sử dụng
1.2.2. Phương pháp kế toán tiêu thụ thành phẩm tại doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX
1.2.3. Phương pháp kế toán tiêu thụ tại doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKĐK
1.2.4. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán
1.3. Nội dung kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
1.3.1. Kế toán chi phí bán hàng
1.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.3.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ
1.4. Hình thức sổ kế toán áp dụng trong kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN
2.1. Khái quát chung về Công ty cổ phần Tràng An
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán
2.2. Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần Tràng An
2.2.1. Các phương thức tiêu thụ thành phẩm tại công ty
2.2.2. Các phương thức thanh toán tại công ty
2.2.3. Phương thức xác định giá vốn hàng bán tại công ty
2.2.4. Kế toán tiêu thụ thành phẩm
2.2.5. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Tràng An
2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng
2.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.3.2. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN
3.1. Nguyên tắc hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Tràng An
3.2. Đánh giá về thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Tràng An
3.2.1. Ưu điểm
3.2.2. Nhược điểm
3.3. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Tràng An
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan