[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần TNHH Chodai & Kiso - Jiban Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần TNHH Chodai & Kiso - Jiban Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.2. Đặc điểm của vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò của vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.4. Phân loại vốn lưu động
1.1.4.1. Dựa theo hình thái của vốn lưu động
1.1.4.2. Dựa theo vai trò của vốn lưu động đối với quá trình sản xuất kinh doanh
1.1.4.3. Phân loại theo quan hệ sở hữu
1.2. Quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1. Các chính sách quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.2. Chính sách quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
1.2.3. Chính sách quản lý các hàng tồn kho
1.2.4. Chính sách quản lý các khoản phải thu
1.2.5. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn khác
1.3. Một số vấn đề cơ bản về hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.3.1. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sinh lời.
1.3.3.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán.
1.3.3.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển vốn lưu động
1.3.3.4. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng của từng bộ phận cấu thành vốn lưu động
1.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.4.1. Nhân tố khách quan
1.4.2. Nhóm các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH CHODAI & KISO – JIBAN VIỆT NAM
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Chodai & Kiso - Jiban Việt Nam
2.1.1. Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH Chodai & Kiso – Jiban Việt Nam
2.1.2. Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty TNHH Chodai & Kiso – Jiban Việt Nam.
2.1.3. Đặc điểm, ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Chodai & Kiso – Jiban Việt Nam
2.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Chodai & Kiso – Jiban Việt Nam từ 2012-2014
2.2.2. Cơ cấu tải sản – nguồn vốn của công ty Chodai & Kiso – Jiban Việt Nam
2.3. Thực trạng sử dụng VLĐ tại công ty TNHH Chodai & Kiso – Jiban Việt Nam
2.3.1. Chính sách quản lý VLĐ tại công ty
2.3.2. Phân tích kết cấu vốn lưu động tại công ty Chodai & Kiso – Jiban Việt Nam
2.3.3. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền tại công ty TNHH Chodai & Kiso – Jiban Việt Nam
2.3.4. Quản lý các khoản phải thu ngắn hạn tại công ty TNHH Chodai & Kiso – Jiban Việt Nam
2.3.5. Quản lý hàn tồn kho tại công ty công ty TNHH Chodai & Kiso – Jiban Việt Nam
2.3.6. Quản lý TSLĐ khác tại công ty công ty TNHH Chodai & Kiso – Jiban Việt Nam
2.3.7. Phân tích Nợ ngắn hạn tại công ty TNHH Chodai & Kiso – Jiban Việt Nam
2.4. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Chodai & Kiso – Jiban Việt Nam.
2.4.1. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sinh lời
2.4.2. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.4.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển vốn lưu động
2.4.4. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng của từng bộ phận cấu thành vốn lưu động
2.5. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong Công ty TNHH Chodai & Kiso – Jiban Việt Nam
2.5.1. Các kết quả đạt được
2.5.2. Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH CHODAI & KISO - JIBAN VIỆT NAM.
3.1. Mục tiêu và định hướng hoạt động của Công ty TNHH Chodai & Kiso - Jiban Việt Nam trong thời gian tới.
3.1.1. Khái quát về môi trường kinh doanh của Công ty
3.1.1.1. Thuận lợi
3.1.1.2. Khó khăn
3.1.2. Mục tiêu phát triển và định hướng hoạt động kinh doanh
3.2. Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong công ty TNHH Chodai & Kiso – Jiban Việt Nam
3.3. Một số kiến nghị với nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan