[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Truyền thông Tuấn Việt

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Truyền thông Tuấn Việt
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. khái quát về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về doanh nghiệp và phân loại doanh nghiệp
1.1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp
1.1.1.2. Phân loại doanh nghiệp .
1.1.2. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả kinh doanh và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh
1.2.1.1. Khái niệm hiệu quả kinh doanh
1.2.1.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh
1.2.2.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
1.2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực hoạt động của doanh nghiệp
1.2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản
1.2.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
1.2.2.5. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.2.2.6. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động
1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.1. Nhân tố chủ quan
1.3.2.1. Công tác tổ chức quản lý
1.3.2.2. Trình độ tổ chức sản xuất
1.3.2.3. Chính sách bán hàng
1.3.2.4. Huy động vốn
1.3.2. Nhân tố khách quan
1.3.1.1. Chính sách quản lý của nhà nước:
1.3.1.2. Đối thủ cạnh tranh
1.3.1.3. Khách hàng và nhu cầu của khách hàng
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TUẤN VIỆT
2.1. Giới thiệu chung về công ty Cổ phần Truyền Thông Tuấn Việt
2.1.1. Giới thiệu về công ty Cổ phần Truyền Thông Tuấn Việt
2.1.2. Cơ cấu tổ chức
2.1.3. Tình hình về lao động trong công ty
2.1.4. Cơ cấu tài sản – nguồn vốn của công ty cổ phần truyền thông Tuấn việt
2.2. Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Truyền Thông Tuấn Việt
2.2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh tại công ty Cổ phần Truyền Thông Tuấn Việt
2.2.2. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty Cổ phần Truyền Thông Tuấn Việt
2.2.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán của công ty
2.2.2.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng hoạt động của công ty
2.2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản công ty
2.2.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí của công ty
2.2.2.5. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời của công ty
2.2.2.6. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động của công ty
2.3. Đánh giá thực trạng về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Truyền thông tuấn việt
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Hạn chế
2.3.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TUẤN VIỆT
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần truyền thông Tuấn việt
3.1.1. Cơ hội và thách thức
3.1.1.1. Cơ hội
3.1.1.2. Thách thức
3.1.2. Định hướng phát triển của công ty Cổ phần Truyền Thông Tuấn Việt
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty Cổ phần Truyền thông Tuấn Việt
3.2.1. Tổ chức tốt công tác quản lý hàng tồn kho và tiêu thụ sản phẩm
3.2.3. Hoàn thiện công tác quản trị tài sản ngắn hạn
3.2.4. Hoàn thiện công tác quản lý tài sản cố định
3.2.5. Hoàn thiện công tác quản lý hàng tồn kho, tìm các đối tác, nhà cung cấp
3.2.6. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên
3.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan